Konferencja 2023

Stany naglące w neonatologii 2023 – „Praktyczna Neonatologia“ 1-2 grudnia 2023

Organizator logistyczny / Technical Symposium Organiser

Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

 

Organizator merytoryczny / Substantive Organiser

II Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego / Chairman of the Scientific and Organizational Committee

Dr hab. Tomasz Szczapa, prof. UMP

 

Komitet Naukowy Sympozjum / Symposium Scientific Committee

Dr hab. Tomasz Szczapa, prof. UMP

Prof. dr hab. Marta Szymankiewicz-Bręborowicz
Dr hab. Katarzyna Wróblewska-Seniuk
Prof. dr hab. Ryszard Lauterbach
Prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
Prof. dr hab. Wiesław Markwitz
Prof. dr hab. Ewa Helwich

Prof. dr hab. Jerzy Szczapa

Termin Konferencji / Date:
1-2 grudnia 2023r. / December 1st 2023

Miejsce obrad /Venue:

Hotel Andersia Poznań / online

 

Podczas Konferencji jest prowadzone tłumaczenie symultaniczne wykładów anglojęzycznych.
Simultaneous translation during all sessions.

 

Uczestnicy otrzymują za udział w Konferencji 14 punktów edukacyjnych.
Participants receive 14 educational points for participation.

 

Adres strony internetowej Konferencji:
www.noworodek.edu.pl oraz stanynaglace2023.pl

Symposium website: www.neonate.eu

 

Koordynator Sympozjum / Symposium Coordinator:

mgr inż. Tomasz Pikuła

tel. 667-367-128, e-mail: tpikula@ump.edu.pl / sympozjum@noworodek.edu.pl

Współpraca / Cooperation:

Wydarzenie współfinansowane z budżetu Miasta Poznania.
The event is co-financed from the budget of the City of Poznań.

Patronaty / Endorsement

Honorowy patronat Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

Honorary endorsement of the Polish Neonatal Society

Patronat Polskiej Rady Resuscytacji (PRC)

Endorsement of the Polish Resuscitation Council (PRC)

Patronat European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI)
Endorsement of the European Foundation for the Care
of Newborn Infants (EFCNI)

Patronat Wielkopolskiej Izby Lekarskiej (WIL)

Endorsement of the Wielkopolska Medical Chamber (WIL)

Patronat European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI)
Endorsement of the European Foundation for the Care
of Newborn Infants (EFCNI)

 

Honorowy patronat JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego

Honorary endorsement of the Rector of the Poznań University
of Medical Sciences

Honorowy patronat Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka

Honorary endorsement of the Mayor of Poznan Jacek Jaśkowiak

Patronat European Society for Paediatric Research (ESPR)
& European Board of Neonatology (EBN)

Endorsement of the European Society for Paediatric Research (ESPR)
& European Board of Neonatology
(EBN)

Patronat Union of European Neonatal & Perinatal Societies (UENPS)
Endorsement of the Union of European Neonatal & Perinatal Societies (UENPS)

Honorowy patronat Dyrektora GPSK UM w Poznaniu

Prof. dr hab. Macieja Wilczaka

Honorary endorsement of the Director of the Women’s Hospital, Poznań University of Medical Sciences

 

PROGRAM KONFERENCJI (Schedule of the meeting)

PIĄTEK, 1 grudnia 2023r. (Friday 1st)

Sesja I (Session I) – Poprawa jakości opieki nad noworodkiem (Quality of care improvements in neonatology)
Przewodniczący (Chair): Ryszard Lauterbach (Kraków, Polska), Tomasz Szczapa (Poznań, Polska)

8.30 – 8.40 Otwarcie Konferencji (Opening ceremony)

8.40 – 8.50 Wystąpienie Jurka Owsiaka (WOŚP) (Speech by Jurek Owsiak – WOŚP Charity Fund)

8.50 – 9.10 Program Kompleksowej Opieki Rozwojowej nad Dziećmi urodzonymi przedwcześnie KORD  – dobór narzędzi badawczych (KORD Comprehensive Developmental Care Program for Prematurely Born Children – selection of research tools)
Ewa Helwich (Warszawa, Polska)

9.10 – 9.30 Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe w neonatologii (Artificial intelligence and machine learning in neonatology) – Josef Neu (Gainesville, USA)

9.30 – 9.50 Europejskie rekomendacje postępowania w Zespole Zaburzeń Oddychania – aktualizacja 2022 (European Consensus on the management of RDS – 2022 Update) – David Sweet (Belfast, Irlandia Północna)

9.50 – 10.10 Postępowanie z przetrwałym przewodem tętniczym u skrajnie niedojrzałych wcześniaków. Wnioski z badania BeNeDuctus (Management of patent ductus arteriosus in extremely preterm infants. Lessons learned from the BeNeDuctus Trial) – Willem de Boode (Nijmegen, Holandia)

10.10 – 10.25 Dyskusja (Discussion)

10.25 – 10.35 Przerwa kawowa (Coffee break)

Sesja II 
(Session II) – Żywienie i zagadnienia gastroenterologiczne (Nutrition and gastroenterology)
Przewodniczący (Chair): Barbara Królak-Olejnik (Wrocław, Polska), Katarzyna Wróblewska-Seniuk (Poznań, Polska)

10.35 – 10.55 „Martwicze zapalenie jelit”: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość (“NEC”: Past, Present and Future) – Josef Neu (Gainesville, USA)

10.55 – 11.15 Optymalizacja wzrastania u bardzo niedojrzałych wcześniaków (Optimising growth in very preterm infants) – Mark Johnson (Southampton, UK)

11.15 – 11.35 Postępy w żywieniu skrajnie niedojrzałych wcześniaków (Feeding Extremely Preterm Babies – Recent Advances) – Jon Dorling (Southampton, UK)

11.35 – 11.55 Mity dotyczące laktacji i karmienia piersią (Myths about lactation and breastfeeding) – Maria Wilińska (Warszawa, Polska)

11.55 – 12.15 Diagnostyka obrazowa NEC (NEC diagnostic imaging) – Renata Bokiniec (Warszawa, Polska)

12.15 – 12.25 Badanie zależności między sposobami wsparcia oddechowego a tolerancją pokarmu u bardzo niedojrzałych wcześniaków (Exploring the  relationship between modes of respiratory support and feed tolerance in very preterm infants) – Patryk Kwapień (Poznań, Polska)

12.25 – 12.40 Dyskusja (Discussion)

12.40 – 12.50 Przerwa kawowa (Coffee break)

Sesja III (Session III) – Zakażenia w neonatologii (Infections in neonatology)
Przewodniczący (Chair): Justyna Czech-Kowalska (Warszawa, Polska), Beata Łoniewska (Szczecin, Polska)

12.50 – 13.10 Noworodek z zakażeniem – rutyna czy wyzwanie (Newborn with infection – routine or challenge) – Iwona Maruniak-Chudek (Katowice)

13.10 – 13.30 Wrodzone zakażenie CMV: nowe osiągnięcia, które mogą zmienić praktykę kliniczną (Congenital CMV: New developments that can change clinical practice) – Ana Alarcon (Barcelona, Hiszpania)

13.30 – 13.50 Wyzwania w diagnostyce i leczeniu wrodzonego zakażenia CMV – doświadczenia własne (Challenges in the diagnosis and treatment of congenital CMV infection) – Katarzyna Wróblewska-Seniuk (Poznań)

13.50 – 14.10 Czy zakażenie HCV powinno interesować neonatologa? (Should HCV infection be of interest to a neonatologist?) – Iwona Sadowska-Krawczenko (Bydgoszcz)

14.10 – 14.30 O szczepieniach przeciwko pneumokokom w praktyce neonatologa (Pneumococcal vaccinations in the practice of a neonatologist) – Agnieszka Ochoda-Mazur (Kraków)

14.30 – 14.50 Zakażenia RSV – epidemiologia i profilaktyka w sezonie 2023/2024 (RSV infections – epidemiology and prevention in the 2023/2024 season) – wykład sponsorowany AstraZeneca – Tomasz Szczapa (Poznań)

14.50 – 15.05 Dyskusja (Discussion)

15.05 – 15.35 Przerwa obiadowa (Lunch break)


Sesja IV (Session IV)  – Resuscytacja i transport (Resuscitation and transport)
Przewodniczący (Chair): Iwona Maruniak-Chudek (Katowice, Polska), Alicja Kornacka (Poznań, Polska)

15.35 – 15.55 Edukacja w resuscytacji noworodków – źródła rekomendacji i metody szkoleń (Training in Newborn Resuscitation – The ‘what’) – John Madar (Plymouth, UK) 

15.55 – 16.15 Zaciskanie pępowiny ”w oparciu o fizjologię”: podstawy naukowe i praktyka kliniczna (Physiological based cord clamping: scientific background and clinical practice) – Ronny Knol (Leiden, Holandia)

16.15 – 16.35 Czy wentylacja dodatnim ciśnieniem i maska twarzowa nie są potrzebne? Stabilizacja wcześniaków za pomocą nosowego CPAP (PPV and face mask not needed ? Stabilising preterm infants with nasal CPAP) – Snorri Donaldsson (Reykjavík, Islandia)

16.35 – 16.55 Transport „N” – optymalizacja 2024 (Neonatal transport) – Jan Mazela (Poznań)

16.55 – 17.15 Wybrane aspekty opieki paliatywnej w neonatologii w oparciu o polskie badanie ankietowe EURONIC-2020 (Selected aspects of palliative care in neonatology based on the Polish EURONIC-2020 survey)  – Magdalena Rutkowska (Warszawa)

17.15 – 17.30 Dyskusja (Discussion)

18.30 – 19.30 Zjazd Wyborczy Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

 

 

SOBOTA, 2 grudnia 2023r. (Saturday 2nd)

Sesja V (Session V) – Monitorowanie w OITN (NICU monitoring)
Przewodniczący (Chair): Przemko Kwinta (Kraków, Polska), Łukasz Karpiński (Poznań, Polska)

9.00 – 9.20 Zdjęcia z wnętrza płuc: EIT i ECMO jako kluczowe elementy leczenia niewydolności oddechowej (Photos from inside the lungs: EIT and ECMO as key elements of the treatment of respiratory failure) – Iwona Maroszyńska (Łódź)

9.20 – 9.40 Randomizowane badania oksymetrii mózgowej na OITN – czy nadszedł czas na włączenie do praktyki klinicznej? (Randomised trials on cerebral oximetry in the NICU – is it time for integration into clinical practice?) – Mathias Hansen (Kopenhaga, Dania)

9.40 – 10.00 Drgawki noworodkowe  – jak nowa klasyfikacja wpływa na naszą opiekę na oddziałach noworodkowych? (Update on neonatal seizures – how does the new classification influence our care on neonatal units?) – Katrin Klebermaß-Schrehof (Wiedeń)

10.00 – 10.20 Czy u każdego skrajnie niedojrzałego wcześniaka należy wykonywać badanie MR głowy? (Should we perform brain MRI in every extremely preterm infant?)  – Przemko Kwinta (Kraków)

10.20 – 10.35 Dyskusja (Discussion)

10.35 – 10.50 Przerwa kawowa (Coffee break)

Sesja VI (Session VI) – Leczenie niewydolności oddechowej (Management of respiratory failure)
Przewodniczący (Chair): Andrzej Piotrowski (Warszawa, Polska), Tomasz Szczapa (Poznań, Polska)

10.50 – 11.10 Nowoczesne metody optymalizacji wentylacji mechanicznej (Novel adjuncts to mechanical ventilation) – Theodore Dassios (Patras, Grecja)

11.10 – 11.30 Surfaktant – obecne strategie leczenia i kierunki na przyszłość (Surfactant – current treatment strategies and future directions) – Kajsa Bohlin (Sztokholm, Szwecja)

11.30 – 11.50 Wentylacja oscylacyjna wysokiej częstotliwości – strategie noworodkowe (High Frequency Oscillatory Ventilation – neonatal strategies) – Gabriel Dimitriou (Patras, Grecja)

11.50 – 12.10 Nieinwazyjne wspomaganie oddychania: od fizjologii po zastosowanie kliniczne (Non-invasive respiratory support: from physiology to clinical application) – Anna Lavizzari (Mediolan, Włochy)

12.10 – 12.30 Automatyczna kontrola stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej podczas wspomagania oddychania noworodków (Automated FiO2 control during neonatal respiratory suport) – Tomasz Szczapa (Poznań) 

12.30 – 12.45 Dyskusja (Discussion)

12.45 – 13.00 Przerwa kawowa (Coffee break)

Sesja VII (Session VII) – Zagadnienia perinatologiczne (Perinatological issues)
Przewodniczący (Chair): Wiesław Markwitz (Poznań, Polska), Ewa Wender-Ożegowska (Poznań, Polska)

13.00 – 13.20 TTTS i TAPS – postępowanie i wyniki leczenia (TTTS and TAPS – management and outcome) – Enrico Lopriore (Leiden, Holandia)

13.20 – 13.40 Hemostaza u noworodków FGR (Hemostasis in FGR newborns) – Ryszard Lauterbach (Kraków)

13.40 – 14.00 Choroba hemolityczna płodu i noworodka – postępowanie i wyniki leczenia (Hemolytic disease of fetus and newborn – management and outcome) – Enrico Lopriore (Leiden, Holandia)

14.00 – 14.20 Konsekwencje dla potomstwa narażonego na hiperglikemię u matki (Consequences for offspring exposed to maternal hyperglycemia) – Ewa Wender-Ożegowska (Poznań)

14.20 – 14.40 Noworodek matki małoletniej (Newborn of a minor mother) – Marta Szymankiewcz-Bręborowicz (Poznań)

14.40 -15.00 Wczesne i skrajne ograniczenie wzrastania u płodu (FGR) – strategie postępowania i wyniki perinatologiczne (Early and extreme fetal restriction (FGR) – management strategies and perinatal outcomes) – Rafał Iciek (Poznań)

15.00 -15.20 Laktoferyna – co nowego? (Lactoferrin update) – Jerzy Szczapa (Poznań)

15.20 – 15.35 Dyskusja (Discussion)

15.35 – 15.40 Zakończenie obrad (Closing ceremony)

15.40 – 16.20 Przerwa obiadowa (Lunch break)

 


Kursy przedkonferencyjne (Preconference courses)

CZWARTEK, 30 listopada 2023 r. (Thursday 30th)

 • 00 – 17.00 Kaniulacja naczyń centralnych u noworodków przy pomocy USG
  – Karolina Chojnacka (Poznań), Dobrochna Wojciechowska (Poznań), Bożena Górewicz (Poznań)

 

 • 30 – 21.00 Resuscytacja noworodka – zaawansowane metody optymalizacji
  wsparcia oddechowego na sali porodowej

  – Alicja Kornacka (Poznań), Zuzanna Owsiańska (Poznań), Greta Sibrecht (Poznań), Piotr Ptak (Poznań), Tomasz Szczapa (Poznań)

 Spotkania towarzyszące (Accompaniying meetings)

PIĄTEK, 1 grudnia 2023 r. (Friday 1st)

1) 18.30 – 19.30 Zjazd Wyborczy Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

 Warsztaty praktyczne (Practical workshops)

PIĄTEK, 1 grudnia 2023r. (Friday 1st)

 • 30 – 12.00 Optymalizacja wspomagania oddychania noworodków
  (Optimization of respiratory support in newborns)
  Tomasz Szczapa (Poznań), Witold Błaż (Rzeszów), Bożena Górewicz (Poznań)


 • 00 – 14.30 Interdyscyplinarna opieka wspierająca rozwój noworodka (Developmental care)
  Roksana Malak (Poznań), Anna Stolaś (Poznań), Agata Jerzak (Poznań)


 • 30 – 17.00 Monitorowanie NIRS i zastosowanie aEEG w oddziale neonatologicznym
  (NIRS monitoring and aEEG applications and in the neonatal unit)

  Łukasz Karpiński (Poznań), Tomasz Szczapa (Poznań)

 

 

SOBOTA, 2 grudnia 2023r. (Saturday 2nd)

 • 30 – 12.00 Cięcie cesarskie a laktacja i karmienie piersią
  Barbara Królak-Olejnik (Wrocław), Lucyna Świderska (Wrocław), Edyta Ambroziak (Wrocław)

 

 • 00 – 14.30 Współczesne podejście do terapii surfaktantem i metody podania
  Tomasz Szczapa (Poznań), Greta Sibrecht (Poznań), Grzegorz Matusiak (Poznań)

Konferencja 2022

Stany naglące w neonatologii 2022 – „Praktyczna Neonatologia“ 25-26 listopada 2022

Organizator logistyczny / Technical Symposium Organiser

Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

 

Organizator merytoryczny / Substantive Organiser

II Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego / Chairman of the Scientific and Organizational Committee

Dr hab. Tomasz Szczapa, prof. UMP


Komitet Naukowy Sympozjum / Symposium Scientific Committee

Dr hab. Tomasz Szczapa, prof. UMP
Prof. dr hab. Marta Szymankiewicz-Bręborowicz
Dr hab. Katarzyna Wróblewska-Seniuk
Prof. dr hab. Ryszard Lauterbach
Prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
Prof. dr hab. Wiesław Markwitz
Prof. dr hab. Ewa Helwich
Prof. dr hab. Jerzy Szczapa

Termin Sympozjum / Date:
25-26 listopada 2022r.

Otwarcie Sympozjum / Opening ceremony:
25 listopada 2022r. o godz. 8.30 / November 25 th at 8.30am

Miejsce obrad /Venue:

Hotel Novotel Centrum Poznań / online

Podczas Sympozjum jest prowadzone tłumaczenie symultaniczne wykładów anglojęzycznych.
Simultaneous translation during all sessions.

Uczestnicy otrzymują za udział w Sympozjum 15 punktów edukacyjnych.
Participants receive 15 educational points for participation.

Adres strony internetowej Sympozjum:
www.noworodek.edu.pl oraz stanynaglace2022.pl

Symposium website: www.neonate.eu

Koordynator Sympozjum / Symposium Coordinator:

mgr inż. Tomasz Pikuła

tel. 667-367-128, e-mail: tpikula@ump.edu.pl / sympozjum@noworodek.edu.pl

Współpraca / Cooperation:

Wydarzenie współfinansowane z budżetu Miasta Poznania.
The event is co-financed from the budget of the City of Poznań.

Patronaty / Endorsement

Honorowy patronat Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

Honorary endorsement of the Polish Neonatal Society

Patronat Polskiej Rady Resuscytacji (PRC)

Endorsement of the Polish Resuscitation Council (PRC)

Patronat European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI)
Endorsement of the European Foundation for the Care
of Newborn Infants (EFCNI)

Patronat Wielkopolskiej Izby Lekarskiej (WIL)

Endorsement of the Wielkopolska Medical Chamber (WIL)

Patronat European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI)
Endorsement of the European Foundation for the Care
of Newborn Infants (EFCNI)

 

Honorowy patronat JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego

Honorary endorsement of the Rector of the Poznań University
of Medical Sciences

Honorowy patronat Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka

Honorary endorsement of the Mayor of Poznan Jacek Jaśkowiak

Patronat European Society for Paediatric Research (ESPR)
& European Board of Neonatology (EBN)

Endorsement of the European Society for Paediatric Research (ESPR)
& European Board of Neonatology
(EBN)

Patronat Union of European Neonatal & Perinatal Societies (UENPS)
Endorsement of the Union of European Neonatal & Perinatal Societies (UENPS)

Honorowy patronat Dyrektora GPSK UM w Poznaniu

Prof. dr hab. Macieja Wilczaka

Honorary endorsement of the Director of the Women’s Hospital, Poznań University of Medical Sciences


PROGRAM SYMPOZJUM (Schedule of the meeting)

PIĄTEK, 25 listopada 2022r. (Friday 25th)

Sesja I (Session I) – Inauguracyjna (Opening)
Przewodniczący (Chair): Tomasz Szczapa (Poznań, Polska), Ryszard Lauterbach (Kraków, Polska)

8.30 – 8.35 Otwarcie Sympozjum (Opening ceremony)

8.35 – 8.55 Aktualne wyzwania w organizacji opieki nad noworodkiem (Current issues in the organization of neonatal care) – Ewa Helwich (Warszawa, Polska)

8.55 – 9.15 Czy aktualne wytyczne postępowania są odpowiednie dla mikrowcześniaków? (One size fits all? – Do the current guidelines suit the micropremies?) – Charles Roehr (Oksford, Wielka Brytania)

9.15 – 9.35 Optymalizacja ciśnienia końcowo-wydechowego podczas wsparcia oddechowego na sali porodowej i w OITN (Optimising PEEP in the DR and NICU. Are we there yet?) – David Tingay (Melbourne, Australia)

09.35 – 9.55 Czy tylko hipotermia w protekcji OUN po niedotlenieniu? (Should we use only hypothermia for brain protection in patients with HIE?) – Ryszard Lauterbach (Kraków, Polska)

9.55 – 10.15 Dyskusja (Discussion)

10.15 – 10.35 Przerwa kawowa (Coffee break)

Sesja II 
(Session II) – Wyzwania w intensywnej terapii noworodka cz. 1 (Challenges in the neonatal intensive care p. I)
Przewodniczący (Chair): Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań, Polska), Maria Wilińska (Warszawa, Polska)

10.35 – 10.55 Kontrowersje dotyczące stosowania tlenoterapii u wcześniaków (Controversies in the use of oxygen in the preterm infants in the delivery room and NICU)
– Maximo Vento (Walencja, Hiszpania)

10.55 – 11.15 Postępowanie w zaburzeniach oddychania u późnych wcześniaków (Management of respiratory distress in the late preterm infants) – Charles Roehr (Oksford, Wielka Brytania)

11.15 – 11.35 Diagnostyka czynnościowa płuc z wykorzystaniem techniki wymuszonych oscylacji (FOT) (The Forced Oscillation Technique for assessing respiratory mechanics in newborn infants) – Anna Lavizzari (Mediolan, Włochy)

11.35 – 11.55 Jak postępować z PDA u skrajnie niedojrzałych noworodków? (What to do with a PDA in extremely preterm infants?) – Willem de Boode (Nijmegen, Holandia)

11.55 – 12.15 Antybiotykoterapia (Antibiotic therapy) – Sinno Simons (Rotterdam, Holandia)

12.15 – 12.35 Dyskusja (Discussion)

12.35 – 13.05 Przerwa obiadowa (Lunch break)

Sesja III (Session III) – Wyzwania w intensywnej terapii noworodka cz. 2 (Challenges in the neonatal intensive care p. II)
Przewodniczący (Chair): Bożena Kociszewska-Najman (Warszawa, Polska), Andrzej Piotrowski (Warszawa, Polska)

13.05 – 13.25 Nieinwazyjna wentylacja wysokimi częstotliwościami noworodków (Neonatal non-invasive high-frequency ventilation) – Beata Łoniewska (Szczecin, Polska)

13.25 – 13.45 Wykorzystanie monitorowania aktywności bioelektrycznej przepony
w diagnostyce noworodka
(Electrical diaphragmatic activity signal as a diagnostic
and monitoring tool)
– Katarzyna Piątek (Turku, Finlandia)

13.45 – 14.05 Terapia surfaktantem – aktualizacja 2022 (Surfactant therapy – update 2022) – Jan Mazela (Poznań, Polska)

14.05 – 14.25 Czy mezenchymalne komórki macierzyste można już stosować
w neonatologicznej praktyce klinicznej?
(Are MSC ready for clinical use in neonatology?) – Mario Rüdiger (Drezno, Niemcy)

14.25 – 14.45 Profilaktyka zakażeń RSV – wyzwania i nowe możliwości (New frontiers towards the protection of infants against RSV ) – wykład sponsorowany AstraZeneca
– Tomasz Szczapa (Poznań, Polska)

14.45 – 15.05 Dyskusja (Discussion)

15.05 – 15.20 Przerwa kawowa (Coffee break)

Sesja IV
(Session IV)  – Monitorowanie i obrazowanie (Monitoring and imaging)
Przewodniczący (Chair): Łukasz Karpiński (Poznań, Polska), Joanna Seliga-Siwecka (Warszawa, Polska)

15.20 – 15.40 Monitorowanie utlenowania mózgu u skrajnie niedojrzałych wcześniaków – wyniki badania SafeBoosC III (Cerebral oximetry in the extremely preterm infants – results of the SafeBoosC III Trial) – Mathias Hansen (Kopenhaga, Dania)

15.40 – 16.00 Kliniczne zastosowanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni – potencjalne korzyści i zagrożenia (Clinical use ofcerebral oximetry – potential benefits
and harms )
– Gorm Greisen (Kopenhaga, Dania)

16.00 – 16.20 Obrazowanie OUN wcześniaków z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego (Routine cMRI in preterm infants and MRI marker ) – Kathrina Goeral (Wiedeń, Austria)

16.20 – 16.40 Somatyczne monitorowanie NIRS (Somatic oxygenation in neonates assessed by Near-infrared Spectroscopy: how and why?) – Elisabeth Kooi (Groningen, Holandia)

16.40 – 16.55 Dyskusja (Discussion)

16.55 – 17.10 Przerwa kawowa (Coffee break)

Sesja V (Session V) – Resuscytacja (Resuscitation)
Przewodniczący (Chair): Tomasz Szczapa (Poznań, Polska), Iwona Maruniak-Chudek (Katowice, Polska)

17.10 – 17.30 Monitorowanie parametrów funkcji płuc na sali porodowej (Respiratory function monitoring in the delivery room ) – Michael Wagner (Wiedeń, Austria)

17.30 – 17.50 Neuromonitorowanie na sali porodowej (Neuro-monitoring in the delivery room) – Gerhard Pichler (Graz, Austria)

17.50 – 18.10 Stymulacja spontanicznego oddychania po urodzeniu u wcześniaków (Stimulation of spontaneous breating of preterm infants at birth) – Janneke Dekker (Leiden, Holandia)

18.10 – 18.30 Szkolenie w zakresie zaawansowanych czynności resuscytacyjnych
u noworodka
(Education in advanced neonatal resuscitation) – Marije Hogeveen (Nijmegen, Holandia)

18.30 – 18.50 Problemy etyczne w neonatologii (Ethical issues in neonatology)
– Iwona Maruniak-Chudek (Katowice, Polska)

18.50 – 19.05 Dyskusja (Discussion)

SOBOTA, 26 listopada 2022r. (Saturday 26th)

Sesja VI (Session VI) – Żywienie i wzrastanie noworodka cz. 1 (Nutrition and growth p.1)
Przewodniczący (Chair): Przemko Kwinta (Kraków, Polska), Katarzyna Wróblewska-Seniuk (Poznań, Polska)

9.00 – 9.20 Żywienie, wzrastanie i długoterminowe wyniki leczenie noworodków (Nutrition, Growth, and Long-Term Outcomes) – Tanis Fenton (Calgary, Kanada)

9.20 – 9.40 Nowe postępy w żywieniu pozajelitowym wcześniaków (New advances
in parenteral nutrition for preterm infants)
– Miguel Saenz de Pipaon (Madryt, Hiszpania)

9.40 – 10.00 Odrębności żywienia wcześniaków mlekiem biologicznej matki
i mlekiem kobiecym z banku mleka kobiecego
(Human milk in the nutritional care
of preterm infants )
– Barbara Królak-Olejnik (Wrocław, Polska)

10.00 – 10.20 Oczekiwane i pożądane wzorce wzrastania wcześniaków (Expected
and Desirable Preterm Infant Growth Patterns )
– Tanis Fenton (Calgary, Kanada)

10.20 – 10.40 Dyskusja (Discussion)

10.40 – 11.00 Przerwa kawowa (Coffee break)


Sesja VII (Session VII) – Żywienie i wzrastanie noworodka cz. 2 (Nutrition and growth p.2)
Przewodniczący (Chair): Iwona Sadowska-Krawczenko (Bydgoszcz, Polska), Dariusz Gruszfeld (Warszawa, Polska)

11.00 – 11.20 Rola wzmacniania żywienia w prawidłowym wzrastaniu niemowląt urodzonych przedwcześnie (The role of nutrition and fortification for improved growth of preterm infants) – Tomasz Szczapa (Poznań, Polska)

11.20 – 11.40 Powikłania okołoporodowe i rozwój dzieci matek z otyłością i nadwagą (Perinatal complications and long-term consequences of maternal obesity and metabolic syndrome) – Katarzyna Wróblewska-Seniuk (Poznań, Polska)

11.40 – 12.00 Znaczenie źródła pokarmu w patogenezie chorób wolnorodnikowych
u wcześniaków, przegląd piśmiennictwa
(The importance of the food source in the pathogenesis of free radical diseases in premature infants) – Maria Wilińska (Warszawa, Polska)

12.00 – 12.20 Dyskusja (Discussion)

12.20 – 13.00 Przerwa obiadowa (Lunch break)


Sesja VIII (Session VIII) – Wybrane zagadnienia perinatologiczne cz. 1 (Perinatology p.1)
Przewodniczący (Chair): Jerzy Szczapa (Poznań, Polska), Witold Błaż (Rzeszów, Polska)

13.00 – 13.20 Sztuczne łożysko i sztuczna macica – kolejny przełom w perinatologii? (Artificial placenta and artificial womb – the next big thing in perinatology?) – Boris Kramer (Maastricht, Holandia)

13.20 – 13.40 Efekty stosowania kortykosteroidoterapii prenatalnej (Antenatal steroids and outcomes) – Emily Frier (Edynburg, Szkocja)

13.40 – 14.00 Hemodynamiczne uwarunkowania FGR – skutki dla położnika
i neonatologa
(FGR – hemodynamics disorders – current aspects and of perinatology)
Renata Bokiniec (Warszawa, Polska)

14.00 – 14.15 Dyskusja (Discussion)

14.15 – 14.30 Przerwa kawowa(Coffee break)


Sesja IX (Session IX) – Wybrane zagadnienia perinatologiczne cz. 2 (Perinatology p.2)
Przewodniczący (Chair): Iwona Maroszyńska (Łódź, Polska), Iwona Maruniak-Chudek (Rzeszów, Polska)

14.30 – 14.50 Sztuczna inteligencja w opiece nad noworodkiem: uczenie maszynowe – szanse i zagrożenia (Machine Learning in Neonatal Care: Potentials and Pitfalls)
– Deirdre Murray (Cork, Irlandia)

14.50 – 15.10 Czego nauczyliśmy się podczas epidemii COVID-19? (What are we learning from COVID19?) – Boris Kramer (Maastricht, Holandia)

15.10 – 15.30 Guzy szyi płodu – diagnostyka różnicowa i postępowanie w okresie prenatalnym i perinatalnym (Fetal neck tumors – differential diagnosis, antenatal and perinatal management) – Jakub Kornacki (Poznań, Polska)

15.30 – 15.50 Maksymalnie delikatna intensywna terapia noworodka (Intensive fragility in neonatal care) – Witold Błaż (Rzeszów, Polska)

15.50 – 16.05 Optymalizacja opieki neonatologicznej z wykorzystaniem rozwiązań telemedycznych (Optimising neonatal care using telemedicine solutions)
– Piotr Pawałowski (Poznań, Polska)

16.05 – 16.20 Dyskusja (Discussion)

16.20 – 16.30 Zakończenie obrad (Closing ceremony)

 

Kursy przedkonferencyjne (Preconference courses)

CZWARTEK, 24 listopada 2022 r. (Thursday 24th)

 • 15.00 – 18.00 Nowoczesne monitorowanie funkcji ośrodkowego układu nerwowego przy użyciu zintegrowanej elektroencefalografii (aEEG) – Łukasz Karpiński (Poznań)

16.00 – 17.00 Część praktyczna – zajęcia przy pacjencie – rozpoczęcie zapisu aEEG.
Założenie zapisu aEEG u noworodka. Obsługa oprogramowania. Prezentacja aparatu CFM.
17.00 – 18.00 Część wykładowa – podstawy aEEG.
Podstawy teoretyczne aEEG, interpretacja u noworodka donoszonego, wcześniaka. Diagnostyka drgawek. Możliwości nowoczesnego aparatu aEEG.
18.00 – 19.00 Część praktyczna – interpretacja zapisu aEEG.
Interpretacja zapisu u noworodka donoszonego oraz urodzonego przedwcześnie. Interpretacja drgawek.

 • 15.00 – 18.00 Kaniulacja naczyń centralnych u noworodków przy pomocy USG
  – Dr Karolina Chojnacka oraz Lek. Dobrochna Wojciechowska (Poznań)

16.00 – 16.45 Część wykładowa – podstawy anatomii klinicznej dostępów naczyniowych
u noworodków
16.45 – 17.45 Cześć praktyczna
Stacja nr 1: techniki wizualizacji naczyń i zakładanie wkłuć pod kontrolą USG
Stacja nr 2: technika zakładania wkłuć centralnych metodę Seldingera– ćwiczenie bez użycia USG
17.45 – 18.00 Przerwa
18.00 – 19.00 Część praktyczna – ćwiczenia na oddziale
Stacja nr 1: poszukiwanie dostępów naczyniowych przy użyciu USG u noworodków
Stacja nr 2: ocena linii centralnych przy pomocy USG – przebieg, końcówka – u noworodków

Sympozjum 2021

Stany naglące w neonatologii 2021 – „Praktyczna Neonatologia“

26-27 listopada 2021

Piątek 26.11.2021 (Friday 26th)

09.00 – 09.05 Otwarcie Sympozjum (Opening Ceremony) – Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań), Tomasz Szczapa (Poznań)

Sesja I (Session I) Sesja inauguracyjna – aktualne problemy epidemiologiczne (Current epidemiological problems)

Przewodniczący (Chair): Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań, Polska), Tomasz Szczapa (Poznań, Polska)

09.05 – 09.25

Ewa Helwich (Warszawa, Polska)

Wyzwania dotyczące zakażeń RSV w populacji noworodków i niemowląt w 2021r. – grant edukacyjny firmy AstraZeneca
(Challenges related to RSV infections in neonates and infants in 2021 – AstraZeneca educational grant)

09.25 – 09.45

Ryszard Lauterbach (Kraków, Polska)

COVID-19 u noworodka – czy zawsze łagodny przebieg?
(COVID-19 in the neonate – is it always a benign condition?)

09.45 – 10.05

Jacek Wysocki (Poznań, Polska)

COVID-19 u dzieci
(COVID-19 in children)

10.05 – 10.25Dyskusja (Panel discussion)
10.25 – 10.35Przerwa (Break)

Sesja II (Session II) – Wspomaganie oddychania I (Ventilatory support p.1)

Przewodniczący (Chair): Barbara Królak-Olejnik (Wrocław, Polska)

10.35 – 10.55

Tomasz Szczapa (Poznań, Polska)

Zastosowanie terapii wysokoprzepływowej poza ośrodkami III stopnia referencji w Polsce
(Application of high flow therapy in the Polish non-tertiary centers)

10.55 – 11.15

Kevin Ives (Oksford, Wielka Brytania)

Automatyczna regulacja stężenia tlenu podczas nieinwazyjnego wspomagania oddychania – doświadczenia z Oksfordu
(Closed loop oxygen control on non-invasive respiratory support – the Oxford experience)

11.15 – 11.35

Maria Wilińska (Warszawa, Polska)

Automatyczna kontrola suplementacji tlenu u noworodków  – doświadczenia z Warszawy
(Automated oxygen control in neonates – the Warsaw experience)

11.35 – 11.55

Charles Roehr (Oxford, Wielka Brytania)

Mniej inwazyjna podaż surfaktantu (LISA) podczas nieinwazyjnego wspomagania oddychania
(Less invasive surfactant administration (LISA) on non-invasive respiratory suport)

11.55 – 12.15Dyskusja (Panel discussion)
12.15 – 12.30Przerwa (Break)

Wirtualne warsztaty LISA (ESPR Virtual LISA Workshop):

Prowadzący (Presenters): Katrin Klebermass-Schrehof, Michael Wagner, Philipp Steinbauer (Wiedeń, Austria)

12.30 – 15.00


Panel ekspercki
(Expert panel): Iwona Sadowska-Krawczenko (Bydgoszcz), Paweł Krajewski (Warszawa), Barbara Królak-Olejnik (Wrocław), Witold Błaż (Rzeszów), Iwona Maruniak-Chudek (Katowice), Tomasz Szczapa (Poznań)

 • Wykład wprowadzający (Introductory lecture)
 • Pokaz LISA z laboratorium symulacji medycznych Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu oraz dyskusja ekspertów (Demonstration of LISA simulation scenario broadcasted live from the simulation lab at Medical University in Vienna and panel discussion)

UWAGA!
Uczestnicy otrzymają prezent po zakończeniu e-Sympozjum – dostęp do nagrań z warsztatów zrealizowanych w technologii VR (virtual reality) oraz okularów VR. Osoby zainteresowane otrzymaniem okularów prosimy o wypełnienie formularza z danymi do wysyłki: ZAKOŃCZYLIŚMY ZAPISY NA WYSYŁKĘ OKULARÓW
Liczba okularów jest ograniczona. Okulary będziemy wysyłać po e-Sympozjum.

15.00 – 15.15Przerwa (Break)

Sesja III (Session III) Resuscytacja (Resuscitation)

Przewodniczący (Chair): Iwona Maruniak-Chudek (Katowice, Polska)

15.15 – 15.35

Bernard Barzilay (Tel-Awiw, Izrael)

Skala Apgar jako czynnik prognostyczny u wcześniaków z VLBW
(Apgar score as prognostic predictor of outcome in VLBW premature neonates)

15.35 – 15.55

Berndt Urlesberger (Graz, Austria)

Suplementacja tlenu podczas resuscytacji
(Supplemental oxygen during resuscitation)

15.55 – 16.15

Snorri Donaldsson (Sztokholm, Szwecja)

Optymalizacja wsparcia oddechowego wcześniaków na sali porodowej
(Optimizing respiratory support for preterm infants in the delivery room)

16.15 – 16.35Dyskusja (Panel discussion)
16.35 – 17.05Przerwa (Break)

Sesja IV (Session IV) – Wspomaganie oddychania II (Ventilatory support)   

Przewodniczący (Chair): Andrzej Piotrowski (Warszawa, Polska)

17.05 – 17.25

Thomas Drevhammar (Sztokholm, Szwecja)

Optymalizacja terapii CPAP w oddziale intensywnej terapii noworodka
(Optimizing CPAP treatment in the NICU)

17.25 – 17.45

Jennifer Beck (Toronto, Kanada)

Wentylacja NAVA: dziś i jutro
(NAVA: today and tomorrow)

17.45 – 18.05

Howard Stein (Toledo, USA)

NIV NAVA u noworodków
(NIV NAVA in neonates)

18.05 – 18.25

Tom Bachman (Lake Arrowhead, USA)

Automatyczna kontrola FiO2 – gadżet czy niezbędne narzędzie? Aktualizacja stanu wiedzy w 2021 roku
(Is Automated FiO2 control “nice or necessary”:  2021 update)

18.25 – 18.45

Olivier Danhaive (Brussels, Belgium)

Terapia surfaktantem w erze wentylacji nieinwazyjnej
(Surfactant therapy in the era of non-invasive ventilation)

18.45 – 19.05Dyskusja (Panel discussion)

 

Sobota 27.11.2021 (Saturday 27th)

Sesja V (Session V) – Radiologia (Radiology)

Przewodniczący (Chair): Anna Ignyś-O’Byrne (Poznań, Polska)

09.30 – 09.50

Anna Ignyś-O’Byrne (Poznań, Polska)

Wyzwania w diagnostyce RTG u noworodka
(Challenges in conventional radiography of the neonate)

09.50 – 10.10

Piotr Kruczek (Kraków, Polska)

Ultrasonografia płuc noworodka – dziś i jutro
(Neonatal lung ultrasound – today and tomorrow)

10.10 – 10.30

Monika Bekiesińska-Figatowska (Warszawa, Polska)

Zastosowanie rezonansu magnetycznego w diagnostyce obrazowej noworodka
(Magnetic resonance imaging in the newborn)

10.30 – 10.50

Katarzyna Jończyk-Potoczna (Poznań, Polska)

Wykorzystanie tomografii komputerowej w neonatologii
(Neonatal applications of computer tomography)

10.50 – 11.10

Renata Bokiniec (Warszawa, Polska)

Ultrasonografia jamy brzusznej noworodka
(Abdominal ultrasound in the neonate)

11.10 – 11.30

Sandra Horsch  (Berlin, Germany)

Rola ultrasonografii przezciemiączkowej noworodka
(The role of cerebral ultrasound)

11.30 – 11.50Dyskusja (Panel discussion)
11.50 – 12.00Przerwa (Break)

Sesja VI (Session VI) – Sesja hematologiczna (Hematology)

Przewodniczący (Chair): Witold Błaż (Rzeszów, Polska)

12.00 – 12.20

Suzanne Fustolo-Gunnink (Amsterdam, Holandia)

Przetaczanie preparatów płytek krwi u noworodka w oparciu o dowody naukowe
(Evidence based approach to platelet transfusions in the neonate)

12.20 – 12.40

Benigna Konatkowska (Poznań, Polska)

Leczenie niedokrwistości wcześniaków z wykorzystaniem żelaza i erytropoetyny (grant edukacyjny firmy Chiesi)
(Erythropoietin and iron supplementation in the treatment of anaemia in the premature infants – Chiesi educational grant)

12.40 – 13.00

Piotr Korbal (Bydgoszcz, Polska)

Przetaczanie koncentratu krwinek czerwonych w 2021 roku (grant edukacyjny firmy Chiesi)
(Neonatal red blood cell transfusions in 2021 – Chiesi educational grant)

13.00 – 13.20

Alexandra Scrivens (Oksford, Wielka Brytania)

Podejście do przetaczania preparatów krwiopochodnych w europejskich oddziałach neonatologicznych
(Approach to blood product transfusions in European neonatal units)

13.20 – 13.40Dyskusja (Panel discussion)
13.40 – 13.50Przerwa (Break)

Sesja VII (Session VII) Żywienie (Nutrition)

Przewodniczący (Chair): Jan Mazela (Poznań, Polska)

13.50 – 14.10

Mark Johnson (Southampton, Wielka Brytania)

Zaburzenia tolerancji pokarmu u wcześniaków
(Feeding intolerance in preterm infant)

14.10 – 14.30

Przemko Kwinta (Kraków, Polska)

Propozycja ścieżki żywienia niemowląt przedwcześnie urodzonych
(Feeding algorithm of the premature infants)

14.30 – 14.50

Iwona Sadowska-Krawczenko (Bydgoszcz, Polska)

Zaburzenie czynnościowe przewodu pokarmowego u noworodków i niemowląt
(Functional gastrointestinal disorders in infancy)

14.50 – 15.10Dyskusja (Panel discussion)
15.10 – 15.20Przerwa (Break)

Sesja VIII (Session VIII) – Monitorowanie (Monitoring)

Przewodniczący (Chair): Dariusz Gruszfeld (Warszawa, Polska)

15.20 – 15.40

Oliver Götz (Kempten, Niemcy)

Przezskórne monitorowanie prężności gazów oddechowych w OITN
(Transcutaneous monitoring in the NICU – should we add blood gas to our monitoring?)

15.40 – 16.00

Tomasz Szczapa (Poznań, Polska)

Zastosowanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni w neonatologii – dziś i jutro
(Near infra-red spectroscopy application in the neonate – present and future)

16.00 – 16.20Dyskusja (Panel discussion)
16.20 – 16.30Przerwa (Break)

Sesja IX (Session IX) – Okulistyka (Ophthalmology)

Przewodniczący (Chair): Anna Gotz-Więckowska (Poznań, Polska)

16.30 – 16.50

Donny Suh (Los Angeles, USA)

Okulistyczne obrazowanie cyfrowe w ROP, wadach genetycznych oka oraz urazach głowy
(Digital eye imaging in the neonate for ROP, Genetic Eye Disorders and Abusive Head Trauma)

16.50 – 17.10

Anna Gotz-Więckowska (Poznań, Polska)

Kiedy retinopatia wcześniaków jest stanem naglącym
(When ROP is an emergency)

17.10 – 17.30

Marcin Stopa (Poznań, Polska)

Leczenie operacyjne ROP
(Surgical treatment of ROP)

17.30 – 17.50

Sylwia Chrobot (Kraków, Polska)

Wpływ wcześniactwa i ROP na optyczne parametry oka u dzieci w młodszym wieku szkolnym
(Long-term effects of premature birth and ROP on ocular parameters in early childhood)

17.50 – 18.05

Jurek Owsiak (WOŚP)

Wystąpienie Jurka Owsiaka

(Jurek Owsiak’s Speech)

18.05 – 18.25Dyskusja (Panel discussion)
18.25 – 18.35Zamknięcie Sympozjum (Closing ceremony)
 

Sympozjum 2020

Stany naglące w neonatologii 2020 – „Praktyczna Neonatologia“

27-28 listopada 2020

Piątek 27.11.2020 (Friday 27th)

09.00 – 09.05 Otwarcie Sympozjum (Opening Ceremony) – Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań), Tomasz Szczapa (Poznań)

 

Sesja I (Session I) – Wspomaganie oddechu (Respiratory support)

Przewodniczący (Chair): Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań), Tomasz Szczapa (Poznań)

 

09.05 – 09.25Brett Manley (Melbourne, Australia)Nosowa terapia wysokoprzepływowa vs CPAP jako wsparcie oddechowe w oddziałach różnych stopni referencji (Nasal high-flow vs CPAP as early respiratory support in tertiary and non-tertiary centers)
09.25 – 09.40Tomasz Szczapa (Poznań, Polska)Terapia wysokoprzepływowa w Polsce – dane rejestru WOSP (High flow therapy in Poland – WOSP registry data)
09.40 – 10.00Charles Roehr (Oxford, Wielka Brytania)Rola nosowej przerywanej wentylacji dodatnim ciśnieniem (The role of nasal intermittent positive pressure ventilation)
10.00 – 10.20Gianluca Lista (Mediolan, Włochy)Optymalizacja wentylacji mechanicznej noworodka (Optimization of mechanical ventilation in the newborn)
10.20 – 10.40Barbara Królak-Olejnik (Wrocław, Polska)Rola dawki surfaktantu w erze mniej inwazyjnej podaży surfaktantu – grant edukacyjny Chiesi  (The role of surfactant dosing in the era of less invasive administration – Chiesi educational grant)
10.40 – 11.00Dyskusja (Panel discussion)
11.00 – 11.10Przerwa (Break)

 

Sesja II (Session II) Gastroenterologia, żywienie i choroby metaboliczne (Gastroenterology, nutrition and inborn errors of metabolism)

Przewodniczący (Chair): Jarosław Walkowiak (Poznań), Dariusz Gruszfeld (Warszawa), Łukasz Kałużny (Poznań)

 

11.10 – 11.30Mark Johnson (Southampton, Wielka Brytania)Optymalizacja wzrastania wcześniaków (Optimising growth in preterm infants)
11.30 – 11.50Maria Wilińska (Warszawa, Polska)Właściwości żywieniowe i pozażywieniowe mleka kobiecego (Nutritional and non-nutritional properties of human milk)
11.50 – 12.10Nicholas Embleton (Newcastle, Wielka Brytania)Żywienie pozajelitowe (Parenteral nutrition)
12.10 – 12.30Jarosław Walkowiak (Poznań, Polska)Czy żywienie w mukowiscydozie wymaga zmian? (Should we reconsider nutrition in cystic fibrosis?)
12.30 – 12.50Renata Bokiniec (Warszawa, Polska)Ultrasonografia w diagnostyce NEC (Ultrasound for the diagnosis of NEC)  
12.50 – 13.05Tomasz Szczapa (Poznań, Polska)Wpływ MFGM na odporność i rozwój noworodków (Influence of MFGM on neonatal immunity and development)
13.05 – 13.25Łukasz Kałużny (Poznań, Polska)Hiperamonemia (Hyperammonemia)
13.25 – 13.45Dyskusja (Panel discussion)
13.45 – 13.55Przerwa (Break)

 

 

Sesja III (Session III) Resuscytacja (Resuscitation)

Przewodniczący (Chair): Iwona Maruniak-Chudek (Katowice), Tomasz Szczapa (Poznań)

 

13.55 – 14.15Arjan te Pas (Leiden, Holandia)Wykorzystanie wiedzy dotyczącej fizjologii okresu adaptacji pourodzeniowej dla poprawy czynności resuscytacjnych u noworodka (Using the physiology of neonatal transition to inform and improve resuscitation at birth)
14.15 – 14.35Snorri Donaldson (Sztokholm, Szwecja)Optymalizacja wsparcia oddechowego na sali porodowej (Optimization of respiratory support in the delivery room)
14.35 – 14.55Arjan te Pas (Leiden, Holandia)Zaciskanie pępowiny: zaczekaj aż dziecko będzie gotowe (Cord clamping: wait until the baby is ready)
14.55 – 15.15Danielle Trevisanuto (Padwa, Włochy)Zastosowanie masek krtaniowych w resuscytacji noworodka (Laryngeal mask airway for neonatal resuscitation)  
15.15 – 15.35John Madar (Plymouth, Wielka Brytania)Resuscytacja noworodka w czasie pandemii COVID-19 (Neonatal resuscitation during COVID-19 pandemic)
15.35 – 15.55Dyskusja (Panel discussion)
15.55 – 16.05Przerwa (Break)

 

 

Sesja IV (Session IV) Zakażenia w neonatologii (Neonatal infections)

Przewodniczący (Chair): Ryszard Lauterbach (Kraków), Anna Mania (Poznań)

 

 

16.05 – 16.25Richard Polin (Nowy Jork, USA)Zakażenia szpitalne w oddziale nowordkowym (Healthcare-associated infections in the neonatal unit)
16.25 – 16.45Claus Klingenberg (Tromso, Norwegia)Noworodkowe rekomendacje i kontrowersje dotyczące COVID-19 w krajach o różnej wysokości dochodów (Neonatal COVID-19 guidelines and controversies in high-, middle- and low-income countries)
16.45 – 17.05Lisa Saiman (Nowy Jork, USA)Zapobieganie i kontrola zakażeń COVID-19 u matek i noworodków w Nowym Jorku (Infection Prevention and Control for COVID-19 in Mother-Newborn Dyads in New York City)
17.05 – 17.25Ryszard Lauterbach (Kraków, Polska)COVID-19 w okresie perinatalnym – wątpliwości po kilku miesiącach pandemii (COVID-19 in the perinatal period – doubts after a few months of pandemics)  
17.25 – 17.45Tomasz Szczapa (Poznań, Polska)Diagnostyka i postępowanie w zakażeniach RSV – grant edukacyjny Abbvie (Diagnosis and management of RSV infection – Abbvie educational grant)
17.45 – 18.05Iwona Maruniak-Chudek (Katowice, Polska)Zakażenia grzybicze w neonatologii (Fungal infections in neonatology)
18.05 – 18.25Dyskusja (Panel discussion)
18.25 – 18.45Jurek Owsiak (WOŚP)Wystąpienie Jurka Owsiaka (Jurek Owsiak’s Speech)

 

Sobota 28.11.2020 (Saturday 28th)

Sesja V (Session V) – Edukacja w neonatologii (The future of neonatal training in Europe)

Przewodniczący (Chair): Janusz Gadzinowski (Poznań), Ewa Helwich (Warszawa)

 

09.30 – 09.50Charles Roehr (Oxford, Wielka Brytania)Europejska Szkoła Neonatologii (ESN) – nowa inicjatywa edukacyjna ESPR (European School of Neonatology – new ESPR educational initiative)
09.50 – 10.10Max Vento (Valencia, Hiszpania)Europejskie wytyczne dotyczące specjalizacji w neonatologii – aktualizacja 2020 syllabusa EBN (European Requirements for Training in Neonatology – 2020 update of EBN Syllabus)
10.10 – 10.30Tomasz Szczapa (Poznań, Polska)Działania edukacyjne European Board of Neonatology (Educational activities of European Board of Neonatology)
10.30 – 10.45Dyskusja (Panel discussion)
10.45 – 10.50Przerwa (Break)

 

 

Sesja VI (Session VI) Monitorowanie z wykorzystaniem spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS) (Near-infrared monitoring (NIRS))

Przewodniczący (Chair): Iwona Maroszyńska (Łódź), Iwona Sadowska-Krawczenko (Bydgoszcz)

 

10.50 – 11.10Adelina Pellicer (Madryt, Hiszpania)Zastosowanie NIRS w oddziale intensywnej terapii (NIRS applications in the NICU)
11.10 – 11.30Gerhard Pichler (Graz, Austria)Ocena utlenowania mózgowego na sali porodowej (Assessment of the brain oxygenation in the delivery room)
11.30 – 11.50Gorm Greisen (Kopenhaga, Dania)Ocena przydatności monitorowania utlenowania mózgowego NIRS w dużym badaniu klinicznym (Preparing for a large-scale test of the clinical utility of cerebral NIRS)
11.50 – 12.10Mathias Lühr Hansen (Kopenhaga, Dania)Zaawansowanie badania SafeBoosC-III oceniającego korzyści i ryzyko związane z monitorowaniem mózgowego utlenowania NIRS (A status on the SafeBoosC-III trial, evaluating the benefits and harms of cerebral NIRS monitoring in extremely preterm infants)  
12.10 – 12.30Marie Isabel Skov Rasmussen (Kopenhaga, Dania)Wyniki długoterminowe wcześniaków monitorowanych z wykorzystaniem NIRS – ocena follow-up w badaniu SafeBoosC-III (Long term outcomes of preterm infants: the two-year follow-up for the SafeBoosC-III trial)
12.30 – 12.45Dyskusja (Panel discussion)
12.45 – 12.50Przerwa (Break)

 

 

Sesja VII (Session VII) Poprawa opieki neonatologicznej  (Quality improvement)

Przewodniczący (Chair): Jerzy Szczapa (Poznań), Jacek Witwicki (Warszawa)

 

12.50 – 13.10Janusz Gadzinowski (Poznań, Polska)Poprawa wyników opieki perinatalnej w Polsce na tle wydarzeń historycznych (Advances in the Polish perinatal care – a historical perspective)
13.10 – 13.30Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań, Polska)Problemy w postępowaniu z noworodkiem na granicy przeżycia (Challenges in the management of neonates at the edge of viability)
13.30 – 13.50Wojciech Walas (Opole, Polska)Zastosowanie monitorów bólu w neonatologii – doświadczenia własne (Experiences in utilization of pain monitors for neonates)
13.50 – 14.10Piotr Kruczek (Kraków, Polska)Optymalizacja oceny ultrasonograficznej płuc (How can we optimize the lung ultrasound examination?)  
14.10 – 14.30Jan Mazela (Poznań, Polska)Surfaktant w aerozolu – stan wiedzy w 2020 roku (Aerosolized surfactant – 2020 update)
14.30 – 14.50Roksana Malak (Poznań, Polska)Interwencje osteopatyczne w neonatologii (Ostheopatic interventions in neonatology)
14.50 – 15.10Tomasz Szczapa (Poznań, Polska)Biomarkery w diagnostyce zakażeń – we współpracy z Thermo Fisher Scientific (The role of biomarkers in the diagnosis of neonatal infections – supported by Thermo Fisher Scientific)
15.10 – 15.25Dyskusja (Panel discussion)
15.25 – 15.30Przerwa (Break)

 

 

Sesja VIII (Session VIII) Opieka skoncentrowana na rodzinie w czasach pandemii (Family centered care in the times of pandemic – EFCNI session)

Przewodniczący (Chair): Anna Stolaś (Poznań), Ewa Gulczyńska (Łódź)

 

15.30 – 15.50Liz McKechnie (Leeds, Wielka Brytania)Opieka włączająca rodzinę – znaczenie rodziców jako głównych opiekunów w oddziale neonatologicznym (Family integrated care – the importance of families as primary carers)
15.50 – 16.10Nils Bergman (Uppsala, Szwecja)Toksyczny stres związany z separacją matki i noworodka (Why zero separation – maternal-neonatal separation and toxic stress)
16.10 – 16.30Silke Mader (Monachium, Niemcy)Znaczenie reprezentacji wcześniaków, chorych noworodków i ich rodzin na arenie międzynarodowej (The need of a global voice for preterm and sick newborns and their families)
16.30 – 16.50Anna Axelin (Turku, Finlandia)Czy obecność rodziców i ich udział w opiece wiążą się z późniejszą depresją? Wyniki badania „International Closeness Survey” (Do parents’ presence and participation associate with later parental depression – results from the International Closeness Survey)  
16.50 – 17.10Linda Franck (San Francisco, USA)Międzynarodowe badanie dotyczące wpływu COVID-19 na opiekę neonatologiczną skoncentrowaną na rodzinie (International survey of the impact of COVID-19 on family-centered care for newborns)
17.10 – 17.30Anna Stolaś (Poznań, Polska)Wypływ pandemii COVID-19 na bliskość rodziców i noworodków – obserwacje z Poznania (Influence of the COVID-19 pandemic on the parent-infant closeness – local experience from Poznan)
17.30 – 17.45Dyskusja (Panel discussion)
17.45 – 17.50Przerwa (Break)

 

 

Sesja IX (Session IX) Wrodzone przyczyny niewydolności oddechowej (Congenital causes of respiratory failure)

Przewodniczący (Chair): Justyna Karolak (Poznań), Paweł Stankiewicz (Houston), Robert Śmigiel (Wrocław)

 

17.50 – 18.10Paweł Stankiewicz (Houston, USA)Genetyka letalnych zaburzeń rozwojowych płuc u noworodka (Pathogenetics of lethal lung developmental disorders in newborns)
18.10 – 18.30Justyna Karolak (Poznań, Polska)Diagnostyka genetyczna w letalnych zaburzeniach rozwojowych płuc – wskazówki praktyczne (Practical guidelines for genetic testing in lethal lung developmental disorders in newborns)
18.30 – 18.50Daryl Scott (Houston, USA)Patogeneza i postępowanie we wrodzonej przepuklinie przeponowej (Pathogenesis and management of congenital diaphragmatic hernia)
18.50 – 19.10Debra Weese-Mayer (Chicago, USA)Zespół wrodzonej ośrodkowej hipowentylacji: diagnostyka i leczenie (pomimo pandemii) (Congenital Central Hypoventilation Syndrome (CCHS): Diagnosis & Management (in spite of the pandemic))  
19.10 – 19.30Lindsay Burrage (Houston, USA)Dysplazje układu szkieletowego jako rzadka przyczyna wrodzonej niewydolności oddechowej noworodka (Skeletal dysplasia as a rare cause of neonatal respiratory failure)
19.30 – 19.50Robert Śmigiel (Wrocław, Polska)Wrodzone wady metabolizmu surfaktantu (Inborn errors of surfactant metabolism)
19.50 – 20.05Dyskusja (Panel discussion)

 

Kursy przedkonferencyjne (Preconference courses)

 

PONIEDZIAŁEK, 23 listopada 2020 r. (Monday 23th)

1)  15.00 – 16.30  Leczenie niewydolności oddechowej noworodka (Management of neonatal respiratory failure) Tomasz Szczapa (Poznan)

– Tryby wentylacji mechanicznej (Modes of mechanical ventilation)
– Wentylacja objętościowa (Volume targeted ventilation)
– Synchronizacja wentylacji (Synchronized ventilation)


Sponsor kursu:

 

 

WTOREK, 24 listopada 2020 r. (Tuesday 24th)

2)  17.00 – 18.30  Monitorowanie w oddziale intensywnej terapii noworodka (Monitoring in the neonatal intensive care unit)

– Aspekty kliniczne monitorowania w OITN (Clinical aspects of NICU monitoring) – Tomasz Szczapa
– Prezentacja firmy Nestle – Jolanta Chojnowska
– Aspekty techniczne przezskórnego monitorowania gazów oddechowych (Technical aspects of transcutaneous monitoring of respiratory gases) – Remigiusz Łuszkiewicz (Sentec)

 

Sponsorzy kursu:

 

 

 

ŚRODA, 25 listopada 2020 r. (Wednesday 25th)

3)  16.00 – 18.00  Pielęgnująca neuroprotekcyjna opieka od pierwszych minut życia (Nurturing neuro-care from first minutes of life)

– Przytulanie wcześniaków w sali porodowej – co, dlaczego i jak? (Delivery Room Cuddles for preterm babies: what, why, and how?) – Paul Clarke (Norfolk, UK)
– Opieka skoncentrowana na mózgu w OITN: globalny trend 21 wieku (Brain-Focused Care in the NICU: A global trend in the 21st century) – Kathi Randall (Moreno Valley, USA)

Uwaga: Kurs będzie prowadzony po angielsku.


Sponsor kursu:

 

 

 

 

CZWARTEK, 26 listopada 2020 r. (Thursday 26th)

4)  10.00 – 14.20  Seminarium „Badania naukowe w neonatologii”  (Seminar for young neonatal physician-scientists)

10.00 – 10.10 Introduction and welcome – Dr hab. n. med. Tomasz Szczapa (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

10.10 – 10.40 Strengths and weaknesses of randomized clinical trials – Prof. Janus Christian Jakobsen (Copenhagen Trial Unit, Centre for Clinical Intervention Research, Denmark)

10.40 – 11.10 Importance of metanalyses and their impact on clinical practice – Prof. Christian Gluud (Copenhagen Trial Unit, Centre for Clinical Intervention Research, Denmark)

11.10 – 11.40 Discussion

11.40 – 12.10 Organizing and managing a multinational, pragmatic, randomised clinical trial – Dr Mathias Hansen (Rigshospitalet, Denmark)

12.10 – 12.40 Preparation and evaluation of scientific manuscripts – Eleanor Molloy (Associate Editor-in-Chief, Pediatric Research journal; University of Dublin, Ireland)

12.40 – 13.10 Discussion

13.10 – 13.40 Statistical analyses in clinical trials – Prof. dr hab. Jerzy Moczko (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

13.40 – 14.10 Discussion

14.10 – 14.20 Summary and close – Dr hab. n. med. Tomasz Szczapa (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

Uwaga: Kurs będzie prowadzony po angielsku.

ZAPISY NA KURS ODBYWAJĄ SIĘ W ZAKŁADCE: „BAD. NAUKOWE W NEONATOLOGII”


Sponsor seminarium:

 

 

Sympozjum 2019

Stany naglące w neonatologii 2019 – „Praktyczna Neonatologia“

29-30 listopada 2019

Piątek 29.11.2019 (Friday 29th)

08.50-09.00 Otwarcie Sympozjum – Marta Szymankiewicz-Bręborowicz, Tomasz Szczapa

 

Sesja I (Session I) – Optymalizacja jakości opieki w oddziale neonatologicznym – sesja organizowana we współpracy z EFCNI (Quality Care Improvement in the NICU – session organized in cooperation with EFCNI)

Przewodniczący (Chair): Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań), Janusz Gadzinowski (Poznań)

09.00-09.20Luc Zimmermann (Maastricht, Holandia)

 

Dlaczego potrzebne są Europejskie Standardy Opieki nad Noworodkiem? Perspektywa lekarza (Why we need European Standards of Care for Newborn Health – the medical perspective)

09.20-09.40Silke Mader (EFCNI, Niemcy) – PDF

 

Dlaczego potrzebne są Europejskie Standardy Opieki nad Noworodkiem? Perspektywa rodzica (Why we need European Standards of Care for Newborn Health – the parent perspective)

09.40-10.00Liisa Lehtonen (Turku, Finlandia)

 

Rola opieki skoncentrowanej na rodzinie (FCC) w oddziale intensywnej terapii noworodka (The role of family centered developmental care)

10.00-10.10Anna Stolaś (GPSK, Poznań) – PDF

 

Opieka skoncentrowana na rodzinie okiem psychologa (Psychologist approach to family centered care)

10.10-10.30Izabela Andrzejewska (Londyn, Wielka Brytania)

 

Rola pielęgniarki w poprawie jakości opieki w oddziale neonatologicznym na postawie prowadzonych badan naukowych (Challenging routine nursing practice – neonatal research nurse perspective of quality care improvement)

10.30-10.50Ewa Helwich (Warszawa)

 

Wybrane zagadnienia z epidemiologii noworodka – grant edukacyjny Abbvie (Neonatal epidemiology – selected issues – Abbvie educational grant)

10.50-11.05Dyskusja (Panel discussion)

 

Sesja II (Session II) Ultrasonografia ośrodkowego układu nerwowego – sesja organizowana we współpracy z grupą ekspertów European Brain Ultrasound (EurUSbrain) (Cerebral ultrasound – session organized in cooperation with European Brain Ultrasound (EurUSbrain) group)

Przewodniczący (Chair): Ewa Helwich (Warszawa), Renata Bokiniec (Warszawa)

11.05-11.35Paul Govaert (EurUSbrain-group, Gent, Belgia) – PDF

 

Obrazowanie mózgu noworodka z wykorzystaniem ultrasonografii dopplerowskiej w praktyce klinicznej (Clinically relevant neonatal brain doppler imaging)

11.35-11.55Eva Valverde (EurUSbrain-group, Madryt, Hiszpania) – PDF

 

Wczesne badanie ultrasonograficzne po przyjęciu na oddział (The neonatal early admission sonogram)

11.55-12.15Sandra Horsch (EurUSbrain-group, Berlin, Niemcy)

 

Uszkodzenie istoty białej u wcześniaków: rozpoznanie ultrasonograficzne i podział (Preterm white matter injury: ultrasound diagnosis and classification)

12.15-12.35Steggerda Sylke (EurUSbrain-group, Leiden, Holandia)

 

Badanie ultrasonograficzne nabytych nieprawidłowości (Ultrasound of acquired posterior fossa abnormalities in the newborn)

12.35-12.55Luca Ramenghi (EurUSbrain-group, Genoa, Włochy)

 

Obraz ultrasonograficzny u wcześniaków z krwawieniem do macierzy zarodkowej; następstwa i wyniki kliniczne (Cranial ultrasound findings in preterm germinal matrix hemorrhage, sequelae and outcome)  

12.55-13.10Dyskusja (Panel discussion)

 

Sesja III (Session III) – Wsparcie oddechowe cz.1 (Respiratory problems part 1)

Przewodniczący (Chair): Maria Wilińska (Warszawa), Tomasz Szczapa (Poznań)

13.10-13.40Anton van Kaam (Amsterdam, Holandia) – PDF

 

Zapobieganie uszkodzeniu płuc związanemu z wentylacją u noworodków z ciężką niewydolnością oddechową (Avoiding ventilator-induced lung injury in neonates with severe respiratory failure)

13.40-14.00Jurek Owsiak (WOŚP)

 

Współpraca WOŚP i polskich neonatologów – Ogólnopolski Program Nieinwazyjnego Wspomagania Oddychania Noworodków metodą HFNC  (Cooperation between WOŚP Charity Fund and polish neonatologists) 

14.00-14.20Charles Roehr (Oxford, Wielka Brytania)

 

Zastosowanie terapii wysokoprzepływowej poza ośrodkami trzeciego stopnia referencji (Use of HFNC in non-tertiary center)

14.20-14.40Kevin Ives (Oxford, UK)

 

Wczesne wsparcie oddechowe z wykorzystaniem terapii wysokoprzepływowej (Early respiratory support with HFNC)

14.40-15.40Dyskusja (Panel discussion)

 

Sesja IV (Session IV) – Wsparcie oddechowe cz.2 (Respiratory problems part 2)

Przewodniczący (Chair): Jan Mazela (Poznań), Marek Migdał (Warszawa)

15.40-16.00Luc Zimmermann (Maastricht, Holandia)

 

Niepowodzenia nCPAP (nCPAP failure)

16.00-16.20Justyna Karolak (Houston, USA) – PDF

 

Diagnostyka molekularna letalnych rozwojowych chorób płuc u noworodków (Molecular diagnostics of lethal lung developmental disorders in newborns)

16.20-16.40Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań)

 

Zaburzenia oddychania u noworodków z omphalocele (Respiratory distress in neonates with omphalocele)

16.40-17.00Tomasz Szczapa (Poznań)

 

Europejskie wytyczne postępowania z wcześniakami z zespołem zaburzeń oddychania – aktualizacja 2019 – grant edukacyjny Chiesi (How should we treat RDS in 2019? – Chiesi educational grant)

17.00-17.15Dyskusja (Panel discussion)

 

Sesja V (Session V) – Resuscytacja (Neonatal resuscitation)

Przewodniczący (Chair): Iwona Maruniak-Chudek (Katowice), Jacek Witwicki (Warszawa)

17.15-17.35Ronny Knol (Rotterdam, Holandia) – PDF

 

Resuscytacja noworodka prowadzona bez zaciskania pępowiny u wcześniaków (Physiological-based cord clamping in preterm infants)

17.35-17.55Charles Roehr (Oxford, Wielka Brytania)

 

Optymalizacja wczesnego wsparcia oddechowego na sali porodowej (Optimization of the early respiratory support in the delivery room)

17.55-18.15Max Vento (Walencja, Hiszpania) – PDF

 

Tlenoterapia w pierwszych minutach życia (Oxygen supplementation in the first minutes of life)

18.15-18.35Ronny Knol (Rotterdam, Holandia) – PDF

 

Resuscytacja noworodka prowadzona bez zaciskania pępowiny u noworodków donoszonych (Intact cord resuscitation in term infants)

18.35-18.45Dyskusja (Panel discussion)

 

Sobota 30.11.2019 (Saturday 30th)

Sesja VI (Session VI) – Monitorowanie ośrodkowego układu nerwowego (Brain monitoring)

Przewodniczący (Chair): Barbara Królak-Olejnik (Wrocław), Barbara Steinborn (Poznań)

09.00-09.20Gorm Greisen (Kopenhaga, Dania) – PDF

 

NIRS w oddziale intensywnej terapii noworodka – dzisiaj i jutro (The present and future role of NIRS monitoring in the NICU)

09.20-09.40Topun Austin (Cambridge, Wielka Brytania) – PDF

 

Neonatologiczne zastosowania NIRS poza standardowym monitorowaniem utlenowania mózgu (Neonatal NIRS applications beyond cerebral oximetry)

09.40-10.00Katrin Klebermass-Schrehof (Wiedeń, Austria) – PDF

 

aEEG w oddziale intensywnej terapii noworodka – dzisiaj i jutro (aEEG in the NICU – the present and future)

10.00-10.20Mathias Hansen (Kopenhaga, Dania) – PDF

 

Badanie SafeboosC III: międzynarodowe randomizowane badanie kliniczne oceniające terapię z wykorzystaniem monitorowania utlenowania mózgowego u skrajnie niedojrzałych wcześniaków (SafeBoosC 3: a multinational randomised clinical trial assessing treatment guided by cerebral oxygenation monitoring in extremely preterm infants)

10.20-10.35Dyskusja (Panel discussion)

 

Sesja VII (Session VII) – Problemy krążeniowe (Circulation)

Przewodniczący (Chair): Witold Błaż (Rzeszów), Iwona Sadowska-Krawczenko (Bydgoszcz)

10.35-10.55Willem de Boode (Nijmegen, Holandia) – PDF

 

Echokardiografia neonatologiczna (NPE*) (Neonatologist Performed Echocardiography)

10.55-11.15Yogen Singh (Cambridge, Wielka Brytania)

 

Diagnostyka i leczenie PDA (Assessment and management of PDA)

11.15-11.35Willem de Boode (Nijmegen, Holandia) – PDF

 

Ocena i postępowanie we wstrząsie u noworodka (Assessment and management of neonatal shock)

11.35-11.55Witold Błaż (UM, Rzeszów) – PDF

 

Leczenie nadciśnienia płucnego w oparciu o NPE (NPE guided PPHN management)

11.55-12.10Dyskusja (Panel discussion)

 

Sesja VIII (Session VIII) – Varia (Varia)

Przewodniczący (Chair): Jerzy Szczapa (Poznań), Ryszard Lauterbach (Kraków)

12.10-12.30Catalin Cirstoveanu (Bukareszt, Rumunia)

 

Jak „ucyfrowić” OITN z niewystraczającą ilością personelu w celu poprawy bezpieczeństwa opieki (How to digitalise an understaffed NICU for a safer unit)– Catalin Cirstoveanu (Bukareszt, Rumunia)

12.30-12.50Ryszard Lauterbach (Kraków) – PDF

 

Czy chorioamnionitis zawsze oznacza zakażenie i co z tego wynika? (Is chorioamnionitis always indicative of infection?)

12.50-13.10Tomasz Szczapa (Poznań)

 

Wyzwania w diagnostyce zakażeń noworodka (Challenges in the diagnosis of neonatal infections)

13.10-13.30Iwona Sadowska-Krawczenko (Bydgoszcz)

 

Nieprawidłowa terapia żywieniowa a zakażenia – czy „refeeding syndrome” powinien interesować neonatologa? (Suboptimal feeding vs infections – should „refeeding syndrome” be of concern to neonatologist?)

13.30-13.50Tomasz Szczapa (Poznań)

 

Postępowanie w zakażeniach wywołanych wirusem RS – grant edukacyjny Abbvie (Management of RSV infections – Abbvie educational grant)

13.50-14.10Jerzy Szczapa (Poznań)

 

Kompleksowe żywienie niemowląt przedwcześnie urodzonych w szpitalu i po wypisie do domu (Hospital and postdischarge nutrition of the preterm infant)

14.10-14.25Barbara Królak Olejnik (Wrocław)

 

Aktualne zalecenia dotyczące wzmacniania mleka kobiecego (Human milk fortification – current recommendations)

14.25-14.40Dyskusja i podsumowanie (Discussion and wrap up)
14.40-15.50Lunch

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne wszystkich wykładów.

 

KURSY PRZEDKONFERENCYJNE I WARSZTATY PRAKTYCZNE

1. Przedkonferencyjny kurs echokardiografii NPE

CZWARTEK, 28 listopada 2019r. (Thursday 28th)

Echokardiografia wykonywana przez neonatologa – kurs zgodny z europejskimi zaleceniami NPE (Neonatologist Performed Echocardiography (NPE)) 

This short introductory course is aimed at neonatologists and neonatal trainees / fellows interested in enhancing their understanding in neonatal echocardiography – especially in basic echocardiography views and use of functional echocardiography in clinical practice in NICU. Lectures and mini hands-on sessions will be delivered in line with European NPE guidelines and recommendations.

Date: 28.11.2019 (Thursday) 8.30 – 17.00
Place: Department of Neonatology, Polna 33

Goals

 • To provide an introduction to Neonatologist Performed Echocardiography, both theoretically (lectures) and practically (hands-on)
 • To discuss the use of NPE for the assessment and management of several causes of neonatal haemodynamic failure

Programme

08.30-08.35        Welcome (Tomasz Szczapa)
08.35-09.00        Physics of Ultrasound and Artefact Recognition (Yogen Singh)
09.00-09.40        Routine Echocardiographic Views (Willem de Boode)
09.40-10.20        Assessment of PDA (Yogen Singh)
10.20-11.00        Assessment of PPHN (Willem de Boode)
11.00-11.30        Coffee Break
11.30-12:10        Assessment of Neonatal Shock (Willem de Boode)
12:10-12.50        Advanced Echocardiographic Technologies (Yogen Singh)
12.35-13.00        Panel Discussion (Faculty)
13.00-13.30        Lunch Break
13.30-15.00        Hands-on Sessions (Faculty)
15.00-15.15        Coffee Break
15.15-16.45        Hands-on Sessions (Faculty)
16.45-17.00        Summary and Close (Tomasz Szczapa)

The course will be conducted in English.

REGISTRATION: CLICK

2. Seminarium „Badania naukowe w neonatologii” – Seminar for young neonatal physician-scientists

Date: 28.11.2019, Hotel Novotel Centrum, Poznań

Program:

11.00 – 11.10 Znaczenie badań naukowych w neonatologii – Dr hab. n. med. Tomasz Szczapa (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
11.10 – 11.40 Taking a promising technology to the clinical care – Prof. Gorm Greisen (Rigshospitalet, Kopenhaga)

11.40 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 12.30 How to organize a large „pragmatic” clinical study in practice – Dr Mathias Hansen (Rigshospitalet, Kopenhaga)
12.30 – 13.00 Analiza statystyczna w badaniach klinicznych – Prof. dr hab. Jerzy Moczko (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 14.30 Publishing research papers – Prof. Gorm Greisen (Rigshospitalet, Kopenhaga)
14.30 – 15.00 How manuscripts are evaluated for publication – an Editor’s perspective – Prof. Liisa Lehtonen (Turku University, Finlandia)
15.00 – 15.10 Podsumowanie seminarium – Dr hab. n. med. Tomasz Szczapa

Podczas seminarium nie zapewniamy tłumaczenia wykładów anglojęzycznych.

Program PDF do pobrania: program seminarium

Udział w seminarium jest bezpłatny. Dla uczestników zapewniamy bezpłatny nocleg w dniu 27.11.2019r. w Hotelu Novotel oraz wyżywienie  (przerwa kawowa i lunch).

Liczba miejsc ograniczona. Do udziału w seminarium zostaną zakwalifikowane osoby za podstawie przesłanego formularza zgłoszeniowego oraz dołączonego CV.

REJESTRACJA: KLIK

3. Warsztaty (Practical workshops)

PIĄTEK, 29 listopada 2019r. (Friday 29th)

 1. 11.15-12.00 Automatyczna regulacja FiO2 (Closed loop FiO2) – Maria Wilińska

2. 13.00-15.00 Zastosowanie aEEG w oddziale neonatologicznym (aEEG applications in the neonatal unit) – Katrin Klebermass-Schrehof, Judy Moore, Łukasz Karpiński PROGRAM

   

3. 16.00-17.00 Warsztaty HFNC-Optiflow (HFNC-Optiflow workshop) – Michelle Muir (F&P, Nowa Zelandia)

SOBOTA, 30 listopada 2019r. (Saturday 30th)

 1. 09.30-11.00 Nieinwazyjne wspomaganie oddychania – HFNC i CPAP (Non-invasive ventilatory support – HFNC and CPAP) – Ryszard Lauterbach, Jerzy Szczapa, Tomasz Szczapa PROGRAM

5. 11.15-12.00 Monitorowania utlenowania tkankowego – NIRS (Tissue oxygenation monitoring (NIRS)) – Tomasz Szczapa

6. 12.15-14.00 Resuscytacja (Resuscitation) – Tomasz Szczapa, Iwona Maruniak-Chudek, Jacek Witwicki, Zuzanna Owsiańska

 

Udział w warsztatach praktycznych jest darmowy. Liczba miejsc ograniczona.

4. Zebrania (Meetings)

PIĄTEK, 29 listopada 2019r. (Friday 29th)

 1. 12.00-12.45 Zebranie dyrektorów i instruktorów kursów ERC NLS
 2. 14.40-15.40 Rada programowa WOŚP

 

Sympozjum 2018

Stany naglące w neonatologii 2018 – „Praktyczna Neonatologia“

23-24 listopada 2018

MATERIAŁY POSYMPOZJALNE

 

Sesja I (Session I) – Problemy neurologiczne w neonatologii (Neurological problems in neonatology)

Przewodniczący (Chair): Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań), Janusz Gadzinowski (Poznań)

09.00-09.35Marianne Thoresen  (Bristol, Wielka Brytania)

 

Wiedza zyskana przez 12 lat stosowania hipotermii terapeutycznej – poprawa postępowania, prognozowanie krótko i długoterminowych wyników leczenia oraz nowe kierunki (Knowledge gained with 12 years of cooling as standard of care – improved  management, short and long term  outcome prediction  and new directions)

09.35-09.55Lena Hellstrom-Westas (Uppsala, Szwecja)

 

Zastosowanie aEEG i EEG u wcześniaków (aEEG and EEG applications in the preterm neonate)

09.55-10.15Andrew Whitelaw (Bristol, Wielka Brytania)

 

Pokrwotoczne poszerzenie układu komorowego: kiedy interweniować, rola nakłuć lędźwiowych, zbiorników połączonych z układem komorowym oraz nowych terapii (Posthemorrhagic ventricular dilatation: when to intervene, the role of lumbar puncture, ventricular reservoir and newer treatments)

PDF do pobrania

10.15-10.30Dyskusja (Panel discussion)

 

Sesja II (Session II) – Tryby objętościowe wentylacji mechanicznej w OITN (Volume targeted modes of mechanical ventilation in the NICU)

Przewodniczący (Chair): Manuel Sanchez-Luna (Madryt, Hiszpania), Maria Wilińska (Warszawa), Andrzej Piotrowski (Łódź)

10.30-10.50Claus Klingenberg (Tromsø, Norwegia)

 

Tryby objętościowe wentylacji mechanicznej noworodka w świetle danych z badań naukowych (Volume targeted ventilation for neonates – what is the evidence?)

10.50-11.10Manuel Sanchez Luna (Madryt, Hiszpania)

 

Wentylacja oscylacyjna wysokimi częstotliwościami połączona z trybem gwarantowanej objętości – innowacyjna metoda potencjalnie ograniczająca uszkodzenie płuc (An innovative approach to prevent lung injury with HFOV combined with Volume Guarantee)

PDF do pobrania

11.10-11.30Helen Chitty (Middlesbrough, Wielka Brytania)

 

Praktyczne aspekty stosowania trybów objętościowych wentylacji mechanicznej (Practical aspects of volume targeted ventilation)

11.30-11.50Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań)

 

Wpływ trybów objętościowych na parametry hemodynamiczne i utlenowanie mózgowe noworodka (The influence of volume targeted modes on brain oxygenation and hemodynamic parameters)

11.50-12.05Dyskusja (Panel discussion)
12.05-13.05Lunch

 

Sesja III (Session III) – Nieinwazyjne wsparcie oddechu (Non-invasive respiratory support)

Przewodniczący (Chair): Anna Lavizzari (Mediolan, Włochy), Tomasz Szczapa (Poznań)

13.25-13.45Corrado Moretti (Rzym, Włochy)

 

Nieinwazyjne wsparcie oddechu i wentylacja: CPAP, BiPAP i NIPPV (Non-invasive support and ventilation: CPAP, BiPAP and NIPPV)

13.45-14.05Anna Lavizzari (Mediolan, Włochy)

 

Nosowy CPAP i nosowa terapia wysokoprzepływowa: korzyści, kontrowersje i zastosowania (Nasal CPAP and nasal High Flow Therapy: advantages, controversies and applications)

14.05-14.25Manuel Sanchez-Luna (Mardyt, Hiszpania)

 

Innowacje w terapii oddechowej oraz monitorowaniu wcześniaków w OITN (Innovation in the respiratory care and monitoring of very immature infants at the NICU)

PDF do pobrania

14.25-14.45Corrado Moretti (Rzym, Włochy)

 

Wentylacja nieinwazyjna: fizjologiczne i kliniczne korzyści z synchronizacji (Non-invasive ventilation: physiological and clinical advantages of synchronization)

14.45-14.55Natalia Neumann-Klimasińska (Poznań)

 

Wentylacja nieinwazyjna z wykorzystaniem helioxu (Heliox non-invasive ventilation)

14.55-15.05Tomasz Szczapa (Poznań)

 

Terapia wysokoprzepływowa w programie nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków WOŚP (High flow therapy in the WOŚP non-invasive ventilatory support project)

15.05-15.20Dyskusja (Panel discussion)

 

Sesja IV (Session IV) – Resuscytacja noworodka (Neonatal resuscitation)

Przewodniczący (Chair): Yogen Singh (Cambridge, UK), Iwona Maruniak-Chudek (Katowice)

15.20-15.40Maximo Vento (Walencja, Hiszpania)

 

Kontrowersje w resuscytacji noworodka (Controversies in newborn resuscitation)

PDF do pobrania

15.40-16.00Claus Klingenberg (Tromsø, Norwegia)

 

Wsparcie oddechowe na sali porodowej (Respiratory support in the delivery room)

16.00-16.15Dyskusja (Panel discussion)

 

Sesja V (Session V) – Zagadnienia gastroenterologiczne w neonatologii (Neonatal gastroenterology)

Przewodniczący (Chair): Jarosław Walkowiak (Poznań), Barbara Królak-Olejnik (Wrocław)

16.15-16.30Jarosław Walkowiak (Poznań)

 

Mukowiscydoza – diagnostyka i postępowanie (Cystic fibrosis – diagnosis and management)

16.30-16.50Piotr Socha (Warszawa)

 

Cholestaza niemowlęca – czy możemy czekać? (Infantile  cholestasis – can we wait?)

16.50-17.10Ewa Gulczynska (Łódź)

 

Żywienie wcześniaka po wypisaniu ze szpitala (Post-discharge nutrition of a preterm infant)

PDF do pobrania

17.10-17.30Dariusz Gruszfeld (Warszawa)

 

Postbiotyki – nowa era rozumienia mikrobioty (Postbiotics in clinical practice)

17.30-17.50Jerzy Szczapa (Poznań)

 

Zastosowanie probiotyków w praktyce klinicznej (Use of probiotics in clinical practice)

17.50-18.10Tomasz Szczapa (Poznań)

 

Rola oligosacharydów mleka kobiecego (The role of Human Milk Oligosaccharides)

18.10-18.25Dyskusja (Panel discussion)

Sobota 24.11.2018 (Saturday 24th)

Sesja VI (Session VI) – Tlenoterapia (Oxygen theraphy)

Przewodniczący (Chair): Ewa Gulczyńska (Łódź), Jacek Witwicki (Warszawa)

09.00-09.20

Maria Wilińska (Warszawa)

Praktyczne zastosowanie systemów do automatycznej regulacji stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej (Automated systems for oxygen level regulation in clinical practice)

09.20-09.40

Janusz Gadzinowski  (Poznań)

Tlen w leczeniu noworodków (Oxygen therapy in the newborn)

09.40-09.55Dyskusja (Panel discussion)

 

Sesja VII (Session VII) – Dysplazja oskrzelowo-płucna i zakażenia wirusem RS (Bronchopulmonary dysplasia and RSV infection)

Przewodniczący (Chair): Ewa Helwich (Warszawa), Jan Mazela (Poznań)

09.55-10.15Witold Błaż (Rzeszów)

 

Diagnostyka i leczenie BPD w 2018 roku (BPD – diagnosis and management in 2018)

PDF do pobrania
10.15-10.35Yogen Singh (Cambridge, UK)

 

Diagnostyka i postępowanie w nadciśnieniu płucnym w przebiegu BPD (Diagnosis and management of pulmonary hypertension in BPD)

10.35-10.55Ewa Helwich (Warszawa)

 

10 lat programu profilaktyki zakażeń wirusem RS w Polsce  – grant edukacyjny firmy Abbvie (RSV epidemiology and prophylaxis)

PDF do pobrania

10.55-11.15Tomasz Szczapa (Poznań)

 

Jak zapobiegać dysplazji oskrzelowo-płucnej? – grant edukacyjny firmy Chiesi (How can we prevent bronchopulmonary dysplasia?)

11.15-11.30Dyskusja (Panel discussion)

 

Sesja VIII (Session VIII) – Varia

Przewodniczący (Chair): Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka (Warszawa), Iwona Maroszyńska (Łódź)

11.50-12.10Iwona Maruniak-Chudek (Katowice)

 

Antybiotyki w rękach neonatologa (Antibiotic stewardship in neonatology)

PDF do pobrania
12.10-12.30Marek Migdał (Warszawa)

 

Noworodek jako potencjalny dawca narządów (Neonate as a potential organ donor)

PDF do pobrania

12.30-12.50Iwona Maroszyńska (Łódź)

 

Rola krążenia trzewnego w utrzymaniu homeostazy hemodynamicznej (The role of splanchic circulation in the hemodynamic homeostasis)

12.50-13.10Katarzyna Bierła (Ostrów Wlkp.)

 

Transport lotniczy w neonatologii (Neonatal air transport)

PDF do pobrania

1310-13.25Dyskusja (Panel discussion)

 

Sesja IX (Session IX) – Monitorowanie komfortu pacjenta

Przewodniczący (Chair): Magdalena Rutkowska (Warszawa), Wojciech Walas (Opole)

13.25-13.45Hector Boix (Barcelona, Hiszpania)

 

Ocena stresu/komfortu noworodka z wykorzystaniem analizy zmienności czynności serca (Stress/Comfort Assessment in Newborn Infant Using HRV Analysis)

PDF do pobrania

13.45-14.05Magdalena Rutkowska (Warszawa)

 

Zastosowanie aparatu NIPE w opiece paliatywnej u noworodka – doświadczenia własne (NIPE equipment application in the neonatal paliative care – self-experience)

PDF do pobrania
14.05-14.20Paweł Zawitkowski (Warszawa)

 

NIPE – kontrola jakości procedur medycznych, mechanizmów regulacyjnych dziecka oraz terapii w OITN (NIPE – assessement of medical procedures’ quality and infants’ regulatory mechanisms in the NICU)

14.20-14.35Dyskusja i zakończenie sympozjum (Panel discussion and close)
14.35-15.35Lunch

Przedkonferencyjny kurs echokardiografii NPE

CZWARTEK, 22 listopada 2018 r. (Thursday 22nd)

1) 13.00-17.00 Kurs wprowadzający do echokardiografii wykonywanej przez neonatologa zgodny z europejskimi zaleceniami NPE (Introductory Course to Neonatologist performed Echocardiography (NPE))Prof. Yogen Singh (University of Cambridge, UK) – członek europejskiej grupy NPE i współautor rekomendacji

This short introductory course is aimed at neonatologists and neonatal trainees / fellows interested in enhancing their understanding in neonatal echocardiography – especially in basic echocardiography views and use of functional echocardiography in clinical practice in NICU. Lectures and mini hands-on sessions will be delivered in line with European NPE guidelines and recommendations.

KURS PROWADZONY W JĘZYKU ANGIELSKIM

Spotkania towarzyszące (Accompaniying meetings)

1) Piątek g. 12.00-13.00 – Zebranie Rady Programu Nieinwazyjnego Wspomagania Oddychania u Noworodków WOŚP

2) Piątek g. 18.30 – Zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

Warsztaty (Practical workshops)

PIĄTEK, 23 listopada 2018 r. (Friday 23rd)

1) 13.00-15.00 Zastosowanie aEEG (aEEG applications)
Lena  Hellström-Westas, Judy Moore, Łukasz Karpiński

2) 16.15-18.15 Terapia wysokoprzepływowa (High flow therapy)
– Ron Fantl, Tomasz Szczapa, Jerzy Szczapa

SOBOTA, 24 listopada 2018 r. (Saturday 24th)

3) 9.00-10.00 Wentylacja konwencjonalna i tryby objętościowe
(Conventional ventilation and volume targeted modes) – Tomasz Szczapa

4) 10.00-10.45 Opieka nad noworodkiem i niemowlęciem z gastrostomią
(Care of a newborn with gastrostomy) – Beata Klincewicz

5) 11.30-13.00 Resuscytacja noworodka (Neonatal resuscitation)
– Tomasz Szczapa, Karolina Chojnacka, Zuzanna Owsiańska, Dorota Postaremczak,

6) 13.15-14.35 – Ochrona skóry w okresie wczesnodziecięcym
(Infant skin care) – Jerzy Szczapa, Mariola Mirek, Janusz Wieczorek

Sympozjum 2017

Stany naglące w neonatologii 2017 – „Praktyczna Neonatologia“

24-25 listopada 2017

Piątek 24 listopada 2017r. (Friday 24th)

09.00 – 09.10  Otwarcie Sympozjum (Opening Ceremony)

Tomasz Szczapa (Poznań), Jerzy Szczapa (Poznań), Janusz Gadzinowski (Poznań)

09.10 – 10.40  Sesja I – Inauguracyjna (Opening session)

Przewodniczący (Chair):
Ryszard Lauterbach (Kraków), Uwe Ewald (Uppsala)           

09.10 – 09.30  Jerzy Szczapa (Poznań)
Znaczenie standaryzacji i monitorowania praktyk klinicznych w poprawie  jakości i bezpieczeństwa opieki nad noworodkiem
(The role of standarization and monitoring of clinical practice in improvement of quality and safety of neonatal care)

09.30 – 09.50  Liisa Lehtonen (Turku)
Developing and measuring family centered care
(Udział rodziców w opiece nad noworodkiem – rozwój i ocena stosowanych praktyk)

09.50 – 10.10  Uwe Ewald (Uppsala)
Infection control in the NICU
(Kontrola zakażeń w oddziale intensywnej terapii noworodka)

10.10 – 10.30  Ryszard Lauterbach (Kraków)
Wątpliwości doświadczonego neonatologa
(Doubts of an experienced neonatologist)

10.30 – 10.40 Dyskusja (Panel discussion)

10.40 – 13.00  Sesja II – Leczenie niewydolności oddechowej cz. (Treatment of the respiratory failure p. I)

Przewodniczący (Chair):
Baldvin Jonsson (Stockholm), Tomasz Szczapa (Poznań)

10.40 – 11.00  Liisa Lehtonen (Turku)
Why to consider NAVA ventilation?
(Wentylacja NAVA – dlaczego należy rozważyć jej zastosowanie?)

11.00 – 11.20  Baldvin Jonsson (Stockholm)
Non-invasive ventilation for neonates-the hard facts
(Wentylacja nieinwazyjna noworodka – twarde fakty)

11.20 – 11.40  Michael McQueen (USA)
High-Flow Nasal Cannula Therapy in the NICU: Mechanisms of Action, Recommendations for Use, and Clinical Efficacy
(Kaniule nosowe z wysokim przepływem gazów w oddziale intensywnej terapii noworodka: mechanizmy działania, zastosowania i skuteczność kliniczna)

11.40 – 12.00  Francesco Cardona (Vienna)
Less invasive surfactant administration in extremely premature infants – rationale, technique and outcome
(Mniej inwazyjne podanie surfaktantu u skrajnie niedojrzałych noworodków – założenia, technika i wyniki leczenia)

12.00 – 12.20  Danielle Trevisanuto (Padova)
Laryngeal mask airway: potential uses in neonates
(Potencjalne zastosowania masek krtaniowych u noworodków)

12.20 – 12.40  Nim Subhedar (Liverpool)
Inhaled nitric oxide use in the NICU – what‘s the evidence?
(Dowody naukowe dotyczące przydatności stosowania tlenku azotu w oddziale intensywnej terapii noworodka)

12.40 – 13.00 Dyskusja (Panel discussion)

13.00 – 13.40  Lunch

13.40 – 15.10  Sesja III – Monitorowanie w OITN i sali porodowej (NICU and delivery room monitoring)

Przewodniczący (Chair):
Eugene Dempsey (Cork), Iwona Maruniak-Chudek (Katowice)

13.40 – 14.00  Thomas Alderliesten (Utrecht)
NIRS on the NICU, friend or foe?
(NIRS w oddziale intensywnej terapii noworodka – przyjaciel czy wróg?)

14.00 – 14.20  Karl Florian Schettler (Munich)
Rationale for the aEEG monitoring in the neonate
(Przesłanki do stosowania aEEG u noworodka)

14.20 – 14.40  Eugene Dempsey (Cork)
Neuromonitoring in the Delivery Room
(Neuromonitorowanie w oddziale porodowym)

14.40 – 15.00  Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań)
Wpływ znieczulenia na stan noworodka
(The influence of anaesthesia on the newborn’s condition)

15.00 – 15.10 Dyskusja (Panel discussion)

15.10 – 16.30  Sesja IV – Problemy kardiologiczne (Cardiological problems)

Przewodniczący (Chair):
Yogen Singh (Cambridge), Bożena Werner (Warszawa)

15.10 – 15.30  Eugene Dempsey (Cork)
What should we do about low blood pressure in preterm infants?
(Postępowanie w hipotensji u noworodków urodzonych przedwcześnie)

15.30 – 16.00  Yogen Singh (Cambridge)
Patent ductus arteriosus – when and how should we treat?
(Drożny przewód tętniczy – kiedy, i jak powinniśmy leczyć?)

16.00 – 16.20  Bożena Werner (Warszawa)
Kardiologia interwencyjna w neonatologii
(Neonatal interventional cardiology)

16.20 – 16.30 Dyskusja (Panel discussion)

16.30 – 17.20  Sesja V – Diagnostyka obrazowa (Imaging studies)

Przewodniczący (Chair):
Ewa Helwich (Warszawa), Yogen Singh (Cambridge)                 

16.30 – 16.50  Yogen Singh (Cambridge)
Neonatologist performed echocardiography
(Badania echokardiograficzne wykonywane przez neonatologa)

16.50 – 17.10  Ewa Helwich (Warszawa)
Diagnostyka obrazowa ośrodkowego układu nerwowego u noworodka
(Central nervous system imaging in the neonate)

17.10 – 17.20 Dyskusja (Panel discussion)

17.20 – 18.10  Sesja VI – Fizjoterapia i follow-up

Przewodniczący (Chair):
Andrzej Czech (Legnica), Paweł Zawitkowski (Warszawa)             

17.20 – 17.40  Andrzej Czech (Legnica)
Rola lekarza rodzinnego w opiece nad noworodkiem po wypisaniu ze szpitala
(The role of family physician in the post-discharge care of the neonate)

17.40 – 18.00  Paweł Zawitkowski (Warszawa)
Fizjoterapia w OITN – fakty i mity
(Physiotherapy in the NICU – facts and myths)

18.00 – 18.10 Dyskusja i zamknięcie I dnia obrad (Panel discussion and close)

19.15 – 19.45 Posiedzenie Rady Programu Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków

20.00 – Kolacja (Dinner)

 

Sobota 25 listopada 2017r. (Saturday 25th)

09.00 – 10.10  Sesja VII – Problemy żywieniowe i metaboliczne w neonatologii cz.I

Przewodniczący (Chair):
Iwona Maruniak-Chudek (Katowice),  Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka (Warszawa)

09.00 – 09.20  Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka (Warszawa)
Witamina D – suplementacja w ciąży i u noworodka w świetle EBM
(Vitamin D supplementation in pregnancy and in the neonate according to the EBM)

09.20 – 09.40  Beata Czeszyńska (Szczecin)
Hipoglikemia i hiperglikemia – wyzwanie dla neonatologa
(Hypogylcemia and hyperglycemia – challenges for the neonatologist)

09.40 – 10.00  Iwona Maruniak-Chudek (Katowice)
NEC – aktualne poglądy wg EBM
(NEC – comprehensive EBM approach)

10.00 – 10.10  Dyskusja (Panel discussion)

10.10 – 11.20  Sesja VIII – Leczenie niewydolności oddechowej cz. II 

Przewodniczący (Chair):
Janusz Gadzinowski (Poznań), Maria Wilińska (Warszawa)

10.10 – 10.30  Maria Wilińska (Warszawa)
Automatyczna regulacja FiO2
(Automated FiO2 control)

10.30 – 10.50  Janusz Gadzinowski (Poznań)
Zapalenia płuc związane z intubacją
(Intubation associated pneumonia)

10.50 – 11.10  Tomasz Szczapa (Poznań)
Strategie ochraniające płuca noworodka
(Lung protective strategies in the neonate)

11.10 – 11.20  Dyskusja (Panel discussion)

11.20 – 13.15  Sesja IX – Zakażenia w neonatologii  (Neonatal infaections)

Przewodniczący (Chair):
Ryszard Lauterbach (Kraków), Barbara Królak-Olejnik (Wrocław)

11.20 – 11.40  Uwe Ewald (Uppsala)
Rational antibiotic therapy in neonatal infections
(Racjonalna antybiotykoterapia w neonatologii)

11.40 – 11.55  Ewa Helwich (Warszawa)
Epidemiologia i profilaktyka RSV – grant edukacyjny firmy Abbvie
(The epidemiology and prophylaxis of RSV)

11.55 – 12.10  Ryszard Lauterbach (Kraków)
Czy warto rozszerzać profilaktykę RSV? – grant edukacyjny firmy Abbvie
(Should the RSV prophylaxis be enhanced?)

12.10 – 12.30  Barbara Królak-Olejnik (Wrocław)
Terapia monitorowana stężeniami aminoglikozydów
(Aminoglycoside level monitoring)

12.30 – 12.45  Jerzy Szczapa (Poznań)
Przydatność prokalcytoniny w diagnostyce zakażeń u noworodka
(The usefulness of procalcitonine in the neonatal infection diagnosis)

12.45 – 13.05  Agnieszka Kordek (Szczecin)
Miejsce immunoterapii w zakażenia okresu noworodkowego
(The role of immunotherapy in neonatal infections)

13.05 – 13.15  Dyskusja (Panel discussion)

13.15 – 13.55  Lunch

13.55 – 15.05   Sesja X – Problemy żywieniowe i metaboliczne w neonatologii (grant edukacyjny firmy NUTRICIA)

Przewodniczący (Chair):
Ewa Gulczyńska (Łódź), Jerzy Szczapa (Poznań)

13.55 – 14.15  Ewa Gulczyńska (Łódź)
Żywienie a rozwój mózgu i odporności u wcześniaka
(Neonatal nutrition vs brain development and immunity)

14.15 – 14.35  Jerzy Szczapa (Poznań)
Żywienie wcześniaka po wypisaniu do domu
(Postdischarge nutrition of preterm neonates)

14.35 – 14.55  Dariusz Gruszfeld (Warszawa), Jan Mazela (Poznań)
Dobre vs. złe tłuszcze w żywieniu noworodków i niemowląt
(Good vs. bad lipids in the nutrition of neonates and infants)

14.55 – 15.05  Dyskusja (Panel discussion)

15.05 – 16.30   Sesja XI – Varia

Przewodniczący (Chair):
Janusz Świetliński (Oświęcim), Alicja Wasiluk (Białystok)

15.05 – 15.25  Janusz Świetliński (Oświęcim)
Problemy związane z przetaczaniem preparatów krwiopochodnych w okresie noworodkowym
(Problems associated with blood preparations transfusion in the neonatal period)

15.25 – 15.45  Alicja Wasiluk (Białystok)
Małopłytkowości w okresie noworodkowym
(Neonatal thrombocytopenia)

15.45 – 16.00  Małgorzata Gołkowska (Warszawa)
Pielęgnacja skóry u wcześniaka
(Skin care in the preterm neonate)

 16.00 – 16.15  Jerzy Szczapa (Poznań)
Probiotyki w okresie perinatalnym
(Probiotics in the perinatal period)

16.15 – 16.30  Dyskusja i zakończenie sympozjum (Panel discussion and close)

 

Sesje satelitarne / Warsztaty praktyczne (Satellite sessions / Workshops)

PIĄTEK (Friday) 24.11.1017

10.00 – 13.00 Zastosowanie aEEG w oddziale intensywnej terapii noworodka (aEEG workshop) – Karl Florian Schettler, Judy Moore, Łukasz Karpiński
[Nie znaleziono pliku]

14.00 – 15.00  Pielęgnacja skóry w okresie wczesnodziecięcym (Infant skin care) – Nepentes

16.00 – 17.30 Mniej inwazyjna podaż surfaktantu (metoda LISA) (LISA workshop) – Tomasz Szczapa

17.30 – 18.30 Nieinwazyjne wsparcie oddechu noworodka (Non-invasive ventilatory support) – Elżbieta Gajewska, Jerzy Szczapa, Tomasz Szczapa, Michael Remmers
[Nie znaleziono pliku]

 SOBOTA (Saturday) 25.11.2017

9.00 -11.00     Resuscytacja noworodka oraz zastosowanie masek kratniowych (Neonatal resuscitation and laryngeal mask airways workshop) – Daniele Trevisanuto, Tomasz Szczapa, Zuzanna Owsiańska, Michalina Bugiera, Alicja Kornacka

12.00 – 13.00 Synchronizowana wentylacja mechaniczna (Synchronized mechanical ventilation) – Tomasz Szczapa, Natalia Neumann

13.30 – 15.30 Opieka wspierająca rozwój noworodka (Developmental care workshop) –  Wioletta Cedrowska, Anna Raczyńska, Monika Sierzputowska-Pieczara

UWAGA! Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne wykładów anglojęzycznych!

Sympozjum 2016

Stany naglące w neonatologii 2016 – „Praktyczna Neonatologia“

25-26 listopada 2016

PIĄTEK (25.11.2016r.)

9.00-9.10        Otwarcie sympozjum – T. Szczapa, J. Szczapa, J. Gadzinowski

Sesja I – Sesja inauguracyjna

09.10-09.30        Zbigniew Krasiński /Poznań/ – Ostre niedokrwienie kończyn u dzieci z małą urodzeniową masą ciała. Doświadczenia własne, state of art
0
9.30-10.00      Alan Gibson /Sheffield/ – Neonatal Resuscitation – What do we know and what don’t we know?
10.00-10.20    Mark Prutkin /Yekaterinburg/ – Organization of the neonatal care in Russia
10.20-10.40    Janusz Świetliński /Katowice/ – Jak zapewnić noworodkowi bezpieczny pobyt w szpitalu

10.40-10.50    Dyskusja

Sesja II – Wybrane problemy diagnostyki i leczenia niewydolności oddechowej noworodka
10.50-11.20    Peter Reynolds /Londyn/ – Delivery Room Stabilisation of the Preterm Infant with nasal High Flow
11.20-11.40    Janusz Gadzinowski /Poznań/ – Respiratorowe zapalenie płuc (grant edukacyjny Chiesi )
11.40-12.00    Marta Szymankiewicz /Poznań/  –  Wpływ zapalenia błon płodowych na rozwój i funkcję płuc noworodka
12.00-12.20    Magdalena Rutkowska /Warszawa/ – Ciężka postać dysplazji oskrzelowo-płucnej – czynniki ryzyka w świetle prospektywnych badań ogólnopolskich Neo-Pro
12.20-12.40    Tomasz Szczapa /Poznań/ – Sposoby optymalizacji wsparcia oddechowego noworodka
12.40-13.00    Wystąpienie Jurka Owsiaka (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy)

13.00-13.10    Dyskusja

13.10-13.40    Przerwa obiadowa

Sesja III – Wybrane problemy diagnostyki i leczenia wstrząsu
13.40-14.25    Yogen Singh /Cambridge/ – Neonatal shock
14.25-14.45    Iwona Maruniak-Chudek /Katowice/ – Rozszerzone możliwości monitorowania perfuzji
14.45-15.05    Ryszard Lauterbach /Kraków/- Perfuzja nie zależy tylko od pracy serca
15.05-15.25    Iwona Maroszyńska /Łódź/ – Zastosowanie krążenia pozaustrojowego w neonatologii
15.25-15.45    Süha Demirakca /Mannheim/ Update of iNO therapy in the neonate

15.35-15.45    Dyskusja

Sesja IV – Co nowego w leczeniu zespołu zaburzeń oddychania?
15.55-16.25    Angelika Berger /Wiedeń/ – Less invasive surfactant administration in extremely low birthweight infants
16.25-16.45    Paweł Krajewski /Łódź/ – Polskie doświadczenia w stosowaniu LISA
16.45-17.05    Dorota Pawlik /Kraków/ Wytyczne postępowania w ZZO – aktualizacja 2016 (grant edukacyjny Chiesi)
17.05-17.25    Tomasz Szczapa /Poznań/ – Utlenowanie mózgowe i funkcja bioelektryczna mózgu podczas terapii surfaktantem

17.25-17.35    Dyskusja

Sesja V – Zaburzenia ciśnienia krwi
17.35-17.55    Bożena Werner /Warszawa/ – Nadciśnienie tętnicze u noworodka
17.55-18.15    Ewa Adamska /Warszawa/ – Leczenie hipotensji noworodka

18.15–18.45  Posiedzenie Rady Programu Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków

SOBOTA (26.11.2016r.)

Sesja VI – Wybrane problemy kardiologii i kardiochirurgii noworodka
09.00-09.20    Bohdan Maruszewski /Warszawa/ – Aktualne możliwości leczenia noworodków z wadami serca
09.20-09.40    Tomasz Mroczek /Kraków/ – Leczenie zespołu niedorozwoju lewego serca
09.40-10.00    Waldemar Bobkowski /Poznań/ – Leczenie zaburzeń rytmu serca u noworodka
10.00-10.20    Anna Turska-Kmieć /Warszawa/ – Leczenie niewydolności serca u noworodków
10.20-10.40    Bartłomiej Mroziński /Poznań/ – Opieka kardiologiczna nad dziećmi z najczęstszymi wadami serca rozpoznanymi w okresie noworodkowym – PDA, ASD, VSD
10.40-11.00    Rafał Surmacz /Poznań/ – Inwazyjna diagnostyka kardiologiczna i przezskórne leczenie interwencyjne w okresie noworodkowym
11.00-11.10    Krzysztof Narębski, Hanna Streich, Michał Sidorowski /Toruń/ – Wpływ zaburzeń rytmu serca płodu na stan noworodka

11.10-11.20    Dyskusja

Sesja VII – Diagnostyka i leczenie przewodu tętniczego oraz wad płuc w XXI wieku
11.20-11.50    Yogen Singh /Cambridge/ – Echocardiographic diagnosis and haemodynamic assessment of PDA
11.50-12.10    Renata Bokiniec /Warszawa/ – Leczenie farmakologiczne PDA
12.10-12.30    Dariusz Patkowski /Wrocław/ – Torakoskopowe leczenie przewodu tętniczego i wad płuc
12.30-12.50    Witold Błaż /Rzeszów/ – NeoCardioSim – praktyczna aplikacja komputerowa wspomagająca interpretację i leczenie zaburzeń hemodynamicznych u noworodków

12.50-13.00    Dyskusja

13.00-13.30    Przerwa obiadowa

Sesja VIII – Interdyscyplinarne problemy z pogranicza neonatologii i anestezjologii
13.30-13.50    Andrzej Piotrowski /Warszawa/ – Przygotowanie noworodka do zabiegu operacyjnego
13.50-14.10    Wojciech Walas /Opole/ –  Trudna intubacja noworodka – w poszukiwaniu dobrych rozwiązań
14.10-14.30    Dariusz Gruszfeld /Warszawa/ – Dostępy centralne w neonatologii

14.30-14.40    Dyskusja

Sesja IX – Farmakoterapia noworodka
14.40-15.00    Barbara Królak-Olejnik /Wrocław/ – Kontrowersje w farmakoterapii noworodka
15.00-15.20    Jerzy Szczapa /Poznań/ – Leczenie przetrwałego nadciśnienia płucnego u noworodka
15.20-15.40    Ewa Burchardt-Kroll /Poznań/ – Steroidoterapia postnatalna
15.40-16.00    Barbara Czech-Szczapa /Poznań/ – Antybiotykoterapia noworodka – spojrzenie epidemiologia
16.00-16.20    Jerzy Szczapa /Poznań/ – Probiotyki w okresie noworodkowym

16.20 – 16.30  Dyskusja

16.30 – 16.40  Zakończenie Sympozjum

Sesje satelitarne i warsztaty praktyczne

Piątek – 25.11.2016r.

Sesja satelitarna: Monitorowanie OUN

10.30 – 12.00  Judy Moore (UK)

 1. Understanding and identifying infants who benefit from aEEG monitoring
 2. Understanding the technical aspects of aEEG
 3. aEEG and the HIE infant.
 4. Trace interpretations
 5. aEEG case studies (outside of the HIE population

12.00 – 12.20 Łukasz Karpiński (Poznań) – Odmienności aEEG u wcześniaków

12.20 – 13.00  Judy Moore (UK), Łukasz Karpiński (Poznań)
Warsztaty praktyczne – Monitorowanie OUN


Sesja satelitarna firmy Abbvie: Zakażenia wirusem RS – praktyka postępowania w Polsce a standardy światowe

14.00 – 14.20  Tomasz Szczapa (Poznań) – Epidemiologia, diagnostyka i leczenie zachorowań wywołanych wirusem RS

14.20 – 14.40  Ewa Helwich (Warszawa) – Profilaktyka zakażeń RSV w Polsce – podsumowanie sezonu 2015/16 oraz kierunki zmian w Polsce

Sesja satelitarna: Żywienie noworodka

15.00 – 15.30  Jerzy Szczapa (Poznań) – Żywienie dziecka przedwcześnie urodzonego (grant
edukacyjny Nutricia
)

15.30 – 16.00  Barbara Królak-Olejnik (Wrocław)  – Najczęstsze problemy dotyczące
żywienia w okresie wczesnodziecięcym

16.00 – 16.30  Joanna Neuhoff-Murawska (Fundacja Nutricia) – Tysiąc pierwszych dni dla zdrowia

16.30 – 17.00  Bezpieczne żywienie i nowe technologie w cewnikach typu premicath
i pępkowych – prezentacja Vygon

17.00 – 17.15  Humana 0-VLB, Humana 0 dla wcześniaków, Humana 1 dla zdrowo urodzonych noworodków oraz Piulatte plus dla wsparcia laktacji dla mam karmiących piersią – propozycją firmy Humana Poland

Sobota – 26.11.2016r.

Sesja satelitarna firmy Dutchmed: Wentylacja nieinwazyjna

10.00 – 10.20  Elżbieta Gajewska (Wrocław) – Program nieinwazyjnego wsparcia oddechowego w Polsce w latach 2003-2016

10.20 – 10.40  Tomasz Szczapa (Poznań) – Rekomendacje PTN dotyczące stosowania HFNC

10.40 – 11.40  Warsztaty praktyczne HFNC

Sesja satelitarna firmy GE: Resuscytacja noworodka

Prowadzący: Alicja Kornacka, Karolina Chojnacka, Dorota Postaremczak,
Zuzanna Owsiańska, Tomasz Szczapa

12.00 – 12.20  Aktualne wytyczne NLS

12.20 – 13.30  Czy umiesz wentylować maską? – warsztaty praktyczne z wykorzystaniem
trenażera do wentylacji

Warsztaty praktyczne: Opieka wspierająca rozwój noworodka

14.00 – 16.00  Monika Sierzputowska-Pieczara (Poznań)

 

Sympozjum 2015

Stany naglące w neonatologii 2015 – „Praktyczna Neonatologia“

20-21 listopada 2015

Piątek 20 listopada 2015r.

9.00 – 10.35 Sesja I – Inauguracyjna
Przewodniczący: Janusz Gadzinowski (Poznań), Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań)

9.00 – 9.10 Otwarcie Sympozjum
Jerzy Szczapa (Poznań), Mieczysław Walczak (Szczecin), Jarosław Walkowiak (Poznań)

9.10 – 9.40 Gorm Greisen (Kopenhaga)
Cerebral NIRS – testing the benefit

9.40 – 10.05 Janusz Gadzinowski (Poznań), Jennifer Zeitlin (Paryż) on behalf of the EPICE group
Zmiany w wynikach leczenia noworodków w ciągu dziesięciolecia w Wielkopolsce – między programami MOSAIC a EPICE UE

10.05 – 10.35 Michael Sherman (Missouri)
17-Hydroxyprogesterone: A Protective Hormone for the Fetus and Neonate

10.35 – 11.55 Sesja II – Zaburzenia gospodarki węglowodanowej
Przewodniczący: Małgorzata Myśliwiec (Gdańsk), Agnieszka Szadkowska (Łódź)

10.35 – 10.55 Katarzyna Wróblewska-Seniuk (Poznań)
Zaburzenia metabolizmu węglowodanów w okresie noworodkowym

10.55 – 11.20 Agnieszka Szadkowska (Łódź)
Hiperglikemia okresu noworodkowego

11.20 – 11.45 Małgorzata Myśliwiec (Gdańsk)
Hipoglikemia okresu noworodkowego

11.45 – 11.55 Agata Matusiak (Humana Polska)
Piulatte plus – jak przedłużyć okres karmienia naturalnego

11.55 – 13.10 Sesja III – Zaburzenia funkcji tarczycy
Przewodniczący: Marek Niedziela (Poznań), Jerzy Starzyk (Kraków)

11.55 – 12.20 Artur Bossowski (Białystok)
Noworodek matki z chorobą tarczycy

12.20 – 12.45 Marek Niedziela (Poznań)
Wrodzona niedoczynność tarczycy

12.45 – 13.10 Elżbieta Petriczko (Szczecin)
Zespół niskiego T3 i T4

13.10 – 13.25 Przerwa obiadowa

13.25 – 15.50 Sesja IV – Czynność kory nadnerczy i nieprawidłowości różnicowania płci
Przewodniczący: Barbara Królak-Olejnik (Wrocław), Piotr Fichna (Poznań)

13.25 – 13.50 Jerzy Starzyk (Kraków)
Względna niedoczynność nadnerczy

13.50 – 14.15 Piotr Fichna (Poznań)
Rozwój i zaburzenia funkcji kory nadnerczy u noworodków

14.15 – 14.40 Jerzy Starzyk (Kraków)
Nieprawidłowości determinacji płci

14.40 – 15.05 Barbara Królak-Olejnik (Wrocław)
Nieprawidłowości determinacji płci – omówienie sytuacji klinicznej

15.05 – 15.30 Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań)
Wpływ prenatalnej profilaktyki glikokortykosteroidowej na losy noworodka

15.30 – 15.50 Mariusz Ołtarzewski (Warszawa)
Badania przesiewowe noworodków w kierunku wrodzonego przerostu
nadnerczy (WPN)

15.50 – 17.30 Sesja V – Zaburzenia wzrastania
Przewodniczący: Urszula Godula-Stuglik (Zabrze), Mieczysław Walczak (Szczecin)

15.50 – 16.15 Jerzy Szczapa (Poznań)
Patofizjologia i klinika hipotrofii wewnątrzmacicznej

16.15 – 16.40 Mieczysław Walczak (Szczecin)
Odległe następstwa hipotrofii wewnątrzmacicznej

16.40 – 17.05 Beata Pyrżak (Warszawa)
Zespół Turnera

17.05 – 17.30 Maria Kalina (Katowice)
Zespół Silver-Russell

17.30 – 19.10 Sesja VI – Wybrane zagadnienia gastroenterologiczne
Przewodniczący: Irena Jankowska (Warszawa), Jarosław Walkowiak (Poznań)

17.30 – 17.55 Jarosław Walkowiak (Poznań)
Przesiew noworodkowy – różne oblicza mukowiscydozy

17.55 – 18.20 Irena Jankowska (Warszawa)
Cholestazy okresu noworodkowo-niemowlęcego

18.20 – 18.45 Anna Liberek (Gdańsk)
Żywienie dziecka z przewlekłą cholestazą

18.45 – 19.10 Ryszard Lauterbach (Kraków)
Zastosowanie emulsji lipidowych u noworodka – korzyści i ryzyko

Sobota 21 listopada 2015r.

9.00 – 10.45 Sesja VII – Żywienie pozajelitowe
Przewodniczący: Iwona Sadowska-Krawczenko (Bydgoszcz), Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz (Gdańsk)

9.00 – 9.25 Tomasz Szczapa (Poznań)
Komputerowe systemy do prowadzenia żywienia pozajelitowego i podaży leków w dawkach indywidualnych

9.25 – 9.50 Marta Puchalska (Poznań)
Komputerowe systemy do prowadzenia żywienia pozajelitowego i podaży leków w dawkach indywidualnych– spojrzenie farmaceuty

9.50 – 10.20 Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz (Gdańsk)
Dalsze losy pacjentów wymagających żywienia pozajelitowego w okresie
noworodkowym

10.20 – 10.35 Jerzy Szczapa (Poznań)
Laktoferyna – niezwykłe białko

10.35 – 10.45 Dyskusja

10.45 – 12.15 Sesja VIII – Wybrane choroby układu pokarmowego u noworodka
Przewodniczący: Ewa Gulczyńska (Łódź), Tomasz Szczapa (Poznań)

10.45 – 11.15 Michael Sherman (Missouri)
Biomarkers of Inflammation in Neonatal Bowel Infections: Focus on NEC

11.15 – 11.40 Jarosław Kwiecień (Zabrze)
Najczęstsze dolegliwości ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego
u noworodków i niemowląt: zasady diagnostyki i leczenia

11.40 – 12.05 Iwona Sadowska-Krawczenko (Bydgoszcz)
Refluks żołądkowo-przełykowy czy powinien interesować neonatologa?

12.05 – 12.15 Dyskusja

12.15 – 12.35 Przerwa obiadowa

12.35 – 14.50 Sesja IX – Żywienie enteralne i probiotyki
Przewodniczący: Jarosław Kwiecień (Zabrze), Jan Mazela (Poznań)

12.35 – 13.05 Mariella Baldessare (Bari)
Probiotyki w okresie perinatalnym

13.05 – 13.25 Jerzy Szczapa (Poznań)
Żywienie enteralne w profilaktyce chorób alergicznych u noworodków

13.25 – 13.50 Jarosław Kwiecień (Zabrze)
Epigenetyka i żywienie a rozwój niemowlęcia

13.50 – 14.15 Ewa Gulczyńska (Łódź)
Żywienie noworodków ELBW po wypisaniu ze szpitala

14.15 – 14.40 Jerzy Szczapa (Poznań)
Zastosowanie probiotyków u noworodków

14.40 – 14.50 Dyskusja

14.50 – 16.35 Sesja X – Choroby metaboliczne i badania przesiewowe
Przewodniczący: Ewa Wender-Ożegowska (Poznań), Mariusz Ołtarzewski (Warszawa)

14.50 – 15.15 Ewa Wender-Ożegowska (Poznań)
Cukrzyca w ciąży

15.15 – 15.40 Łukasz Kałużny (Poznań)
ABC pediatrii metabolicznej w neonatologii

15.40 – 16.05 Jolanta Sykut-Cegielska (Warszawa)
Przesiew noworodków metodą MSMS w aspekcie klinicznym

16.05 – 16.25 Monika Sierzputowska-Pieczara (Poznań)
Siatki centylowe urodzeniowej masy ciała bliźniąt

16.25 – 16.35 Dyskusja

16.35 – 16.45 Zakończenie Sympozjum

 

Sesje satelitarne i warsztaty*

 

Piątek 20.11.2015r.

Sesja satelitarna: Wspomaganie oddychania u noworodka
Przewodniczący: Elżbieta Gajewska (Wrocław), Tomasz Szczapa (Poznań)

10.00 – 10.30 Elżbieta Gajewska (Wrocław),
Co nowego w programie nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków?

10.30 – 11.00 Tomasz Szczapa (Poznań)
Wspomaganie oddychania noworodka z zastosowaniem kaniul nosowych z wysokim przepływem gazów HFNC

Warsztaty I: Wspomaganie oddychania u noworodka z zastosowaniem metody HFNC
11.00 – 11.30 Tomasz Szczapa, Rafał Wesołowski (Dutchmed)

Warsztaty II: NIRS w neonatologii
12.30 – 13.30 Tomasz Szczapa, Andrzej Mazurek (Biameditek)

Sesja satelitarna: Resuscytacja i leczenie niewydolności oddechowej noworodka
Przewodniczący: Jan Mazela (Poznań), Tomasz Szczapa (Poznań)

14.00 – 14.30 Tomasz Szczapa (Poznań)
Cytrynian kofeiny – zastosowanie w neonatologii

14.30 – 15.00 Jan Mazela (Poznań)
Wczesny nCPAP – sukcesy i niepowodzenia

15.00 – 15.30 Agnieszka Walota (Linde Gaz)
Terapia iNO z wykorzystaniem urządzenia iNOvent

15.30 – 16.00 Tomasz Szczapa (Poznań)
Najnowsze wytyczne dotyczące resuscytacji noworodka (2015r.)

Warsztaty III: Resuscytacja noworodka
16.00 – 17.00 Alicja Kornacka, Karolina Chojnacka, Łukasz Karpiński

Warsztaty IV: Komputerowe systemy do prowadzenia żywienia pozajelitowego
i zlecania leków
17.30 – 18.30 Dorota Pietrzycka, Beata Witosław, Joanna Różycka

18.30 – 19.00 Posiedzenie Rady Programu Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu i Noworodków

Sobota 21.11.2015r.

Sesja satelitarna: Pielęgnacja skóry noworodka
Przewodniczący: Magdalena Czarnecka-Operacz (Poznań), Jerzy Szczapa (Poznań)

9.00 – 9.20 Jerzy Szczapa (Poznań)
Charakterystyka morfologiczno-czynnościowa i pielęgnacja w zapobieganiu uszkodzeniom skóry noworodka i małego dziecka

9.20 – 9.40 Magdalena Czarnecka-Operacz (Poznań)
Profilaktyka atopowego zapalenia skóry w praktyce klinicznej

9.40 – 10.00 Janusz Wieczorek (Nepentes)
Środki kosmetyczne w pielęgnacji skóry dziecka

10.00 – 10.20 Kamil Kołda (Rada)
Nowe możliwości profilaktyki i leczenie uszkodzeń skóry w okresie wczesnodziecięcym

10.20 – 10.30 Pytania i odpowiedzi

Warsztaty V: Stymulacja rozwoju wcześniaka w oddziale intensywnej terapii
11.00 – 12.30 Monika Sierzputowska-Pieczara (Poznań), Wioletta Cedrowska (Łódź)

Sesja satelitarna: Wybrane problemy zakażeń u noworodka
Przewodniczący: Urszula Godula-Stuglik (Zabrze), Jerzy Szczapa (Poznań)

13.00 – 13.20 Alicja Książek, Dział Medyczny GSK (Warszawa)
Bezpieczeństwo i immunogenność szczepień u wcześniaków

13.20 – 13.40 Urszula Godula-Stuglik (Zabrze)
Stężenie greliny i leptyny u noworodków z zakażeniem wewnątrzmacicznym

13.40 – 14.00 Jerzy Szczapa (Poznań)
Przydatność prokalcytoniny w diagnostyce zakażeń u noworodków

14.00 – 14.20 Pytania i odpowiedzi

*liczba miejsc na poszczególne warsztaty ograniczona, udział po wcześniejszej rejestracji

Sympozjum 2014

Stany naglące w neonatologii 2014 – „Praktyczna Neonatologia“

28-29 listopada 2014

Piątek – 28.11.2014r.

9.00 – 9.20 Otwarcie Sympozjum
Alicja Bartkowska-Śniatkowska, Jerzy Szczapa (Poznań)

Sesja I – Wentylacja nieinwazyjna
Przewodniczący: Marta Szymankiewicz (Poznań)
Alicja Bartkowska-Śniatkowska (Poznań)

9.20 – 9.40 Elżbieta Gajewska (Wrocław)
Jak program nieinwazyjnego wspomagania oddychania zmienił
postępowanie lekarskie w leczeniu noworodków

9.40 – 10.10 Colm O’Donnel (Dublin)
Delivery room care of preterm infants

10.10 – 10.40 Baldvin Jonsson (Stockholm)
CPAP devices and WOB

10.40 – 10.55 Paweł Krajewski (Łódź)
Nowe techniki podaży surfaktantu – doświadczenia własne

10.55 – 11.15 Tomasz Szczapa (Poznań)
Wsparcie oddechowe noworodka z wykorzystaniem metody HFNC

11.15 – 11.45 Kevin Ives (Oxford)
Nasal High Flow Therapy In Neonatology: experience, guidelines and future

11.45 – 12.00 Dariusz Madajczak (Warszawa)
Nieinwazyjna wentylacja oscylacyjna

12.00 – 12.10 Przerwa

 

Sesja II – Wentylacja inwazyjna
Przewodniczący: Barbara Królak-Olejnik (Wrocław)
Iwona Maruniak-Chudek (Katowice)

12.10 – 12.40 Wojciech Walas (Opole)
HFOV w neonatologii- aktualny stan wiedzy, perspektywy i moje doświadczenia

12.40 – 13.00 Jan Mazela (Poznań)
Wentylacja oscylacyjna wysokimi częstotliwościami z gwarantowaną
objętością

13.00 – 13.20 Barbara Królak-Olejnik (Wrocław)
Żywienie noworodka ze wspomaganiem wentylacji

13.20 – 13.40 Marta Szymankiewicz (Poznań)
Wentylacyjne zapalenie płuc

13.40 – 13.55 Przemysław Sadowski (Diagnos)
Wentylacja HFOV

13.55 – 14.15 Tomasz Szczapa (Poznań)
Tryby objętościowe wentylacji konwencjonalnej

14.15 – 14.30 Przerwa

 

Sesja III – Diagnostyka obrazowa w chorobach układu oddechowego i krążenia
Przewodniczący: Urszula Godula-Stuglik (Zabrze)
Przemko Kwinta (Kraków)

14.30 – 14.50 Przemko Kwinta (Kraków)
Nowe metody diagnostyki obrazowej u noworodka z niewydolnością
oddechową

14.50 – 15.20 Baldvin Jonsson (Stockholm)
SPECT results and BPD grading

15.20 – 15.40 Witold Błaż (Rzeszów)
„Funkcjonalne” badanie echokardiograficzne wykonywane przez
neonatologa

15.40 – 16.00 Piotr Kruczek (Kraków)
Kompleksowa ocena hemodynamiczna w OITN

16.00 – 16.20 Bartłomiej Mroziński (Poznań)
Rola kardiologa w leczeniu noworodka wymagającego intensywnej terapii

16.20 – 16.40 Agata Matusiak (Humana)
Produkty Humana w Polsce – by pomóc dziecku, matce i lekarzowi…

16.40 – 17.00 Przerwa

 

Sesja IV – Optymalizacja tlenoterapii
Przewodniczący: Ewa Gulczyńska (Łódź)
Jan Mazela (Poznań)

17.00 – 17.20 Tom Bachman (Lake Arrowhead)
Practical aspects of using CLiO2

17.20 – 17.40 Maria Wilińska (Warszawa)
Wentylacja mechaniczna z automatyczną kontrolą stężenia tlenu

17.40 – 18.00 Tom Bachman (Lake Arrowhead)
Update on the latest evidence on SpO2 targeting

18.00 – 18.15 Jerzy Szczapa (Poznań)

 

Sobota – 29.11.2014r.

Sesja V – Tlenek azotu w leczeniu noworodków
Przewodniczący: Ewa Helwich (Warszawa)
Ryszard Lauterbach (Kraków)

8.30 – 8.50 Tomasz Szczapa, Janusz Gadzinowski (Poznań)
Leczenie tlenkiem azotu u wcześniaków.

8.50 – 9.20 Nim Subhedar (Liverpool)
Inhaled nitric oxide in neonates the: UK experience.

9.20 – 9.30 Przerwa

 

Sesja VI – Stabilizacja noworodka po urodzeniu
Przewodniczący: Katarzyna Kornacka (Warszawa)
Paweł Krajewski (Łódź)

9.30 – 10.00 Jerzy Szczapa (Poznań)
Program nieinwazyjnego wspomagania wentylacji u noworodków w Polsce
w latach 2013-2014

10.00 – 10.20 Ryszard Lauterbach (Kraków)
CPAP w sali porodowej

10.20 – 10.40 Tomasz Szczapa (Poznań)
Aktualne wytyczne resuscytacji noworodka

10.40 – 11.00 Ewa Gulczyńska (Łódź)
Wybrane problemy kliniczne u noworodka wymagającego leczenia
hipotermią

11.00 – 11.15 Ewa Helwich (Warszawa)
Co nowego w transporcie noworodka

11.15 – 11.30 Jerzy Szczapa (Poznań)
Probiotyki w profilaktyce zapalenia piersi u położnic

11.30 – 11.40 Przerwa

 

Sesja VII – Znieczulenie u noworodka
Przewodniczący: Hanna Bilert (Poznań)
Andrzej Piotrowski (Warszawa)

11.40 – 12.00 Agnieszka Koziołek (Poznań)
Zasady znieczulenia noworodka

12.00 – 12.15 Alicja Bartkowska-Śniatkowska (Poznań)
Sulfentanyl – możliwości lecznicze

12.15 – 12.35 Andrzej Piotrowski (Warszawa)
Prowadzenie wentylacji mechanicznej w czasie znieczulenia

12.35 – 12.55 Agnieszka Pietrzak (Poznań)
Techniki wspomagania oddychania po zabiegach operacyjnych

12.55 – 13.15 Iwona Maruniak-Chudek (Katowice)
Wsparcie oddechowe noworodków wymagających zabiegów chirurgicznych –
doświadczenia własne

13.15 – 13.35 Alicja Bartkowska-Śniatkowska (Poznań)
Wpływ znieczulenia u noworodka na dalszy rozwój

13.35 – 13.45 Przerwa

 

Sesja VIII – Farmakoterapia w niewydolności oddechowej
Przewodniczący: Marek Migdał (Warszawa)
Paweł Wiczling (Gdańsk)

13.45 – 14.05 Marek Migdał (Warszawa)
Nowe leki stosowane w interwencyjnej terapii noworodka

14.05 – 14.25 Hanna Bilert (Poznań)
Opioid u matki – co z dzieckiem

14.25 – 14.40 Karolina Kulińska (Poznań)
Wpływ anestetyków lokalnych na komórki krwi pępowinowej

14.40 – 14.55 Dariusz Madajczak (Warszawa)
Diuretyki w czasie odzwyczajania od wentylacji

14.55 – 15.10 Jerzy Szczapa (Poznań)
Surfaktant – aktualne zalecenia w leczeniu zespołu zaburzeń oddychania

15.10 – 15.25 Piotr Korbal (Bydgoszcz)
Cytrynian kofeiny – doraźne i odległe następstwa leczenia

15.25 – 15.35 Przerwa

 

Sesja IX – Leczenie przeciwbólowe u noworodka
Przewodniczący: Agnieszka Bienert (Poznań)
Maria Wilińska (Warszawa)

15.35 – 16.00 Paweł Wiczling (Gdańsk)
Zależność pomiędzy wiekiem, masą ciała a farmakokinetyką leków

16.00 – 16.15 Agnieszka Bienert (Poznań)
Farmakologiczne podstawy leczenia przeciwbólowego u noworodków

16.15 – 16.30 Krzysztof Narębski, Maciej Cettler, Hanna Streich (Toruń)
Stosowanie leków przeciwbólowych i anestetycznych u noworodków
hospitalizowanych w oddziale w latach 2011-2014 w ramach akredytacji
„Szpital bez bólu”

16.30 – 16.45 Anna Kawińska-Kiliańczyk i wsp. (Gdańsk)
Rozpoznanie i możliwość terapii bólu u noworodków w ocenie pielęgniarek
i położnych

16.45 – 17.00 Jowita Rosada-Kurasińska (Poznań)
Aktualne zasady leczenia bólu pooperacyjnego u noworodków.

17.00 – 17.10 Przerwa

 

Sesja X – Varia
Przewodniczący: Alicja Bartkowska-Śniatkowska (Poznań)
Jerzy Szczapa (Poznań)

17.10 – 17.30 Jerzy Szczapa (Poznań)
Leczenie przeciwgrzybicze

17.30 – 17.45 Anna Śniatkowska-Bartkowska (Poznań)
Mechanizmy snu u noworodka

17.45 – 18.00 Jerzy Szczapa (Poznań)
Laktoferyna – niezwykłe białko

 

Sesja satelitarna – Sobota 29.11.2014r.

Zaburzenia koagulologiczne u noworodka
Przewodniczący: Ryszard Lauterbach (Kraków)
Tomasz Urasiński (Szczecin)

11.30 – 12.00 Tomasz Urasiński (Szczecin)
Zakrzepica u dzieci

12.00 – 12.30 Piotr Korbal (Bydgoszcz)
Diagnostyka zaburzeń koagulologicznych u noworodka

12.30 – 13.00 Ryszard Lauterbach (Kraków)
Nieaktywne białko C – doświadczenia własne

13.00 – 13.30 Dyskusja