Konferencja 2023

Stany naglące w neonatologii 2023 – „Praktyczna Neonatologia“ 1-2 grudnia 2023

Organizator logistyczny / Technical Symposium Organiser

Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

 

Organizator merytoryczny / Substantive Organiser

II Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego / Chairman of the Scientific and Organizational Committee

Dr hab. Tomasz Szczapa, prof. UMP

 

Komitet Naukowy Sympozjum / Symposium Scientific Committee

Dr hab. Tomasz Szczapa, prof. UMP

Prof. dr hab. Marta Szymankiewicz-Bręborowicz
Dr hab. Katarzyna Wróblewska-Seniuk
Prof. dr hab. Ryszard Lauterbach
Prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
Prof. dr hab. Wiesław Markwitz
Prof. dr hab. Ewa Helwich

Prof. dr hab. Jerzy Szczapa

Termin Konferencji / Date:
1-2 grudnia 2023r. / December 1st 2023

Miejsce obrad /Venue:

Hotel Andersia Poznań / online

 

Podczas Konferencji jest prowadzone tłumaczenie symultaniczne wykładów anglojęzycznych.
Simultaneous translation during all sessions.

 

Uczestnicy otrzymują za udział w Konferencji 14 punktów edukacyjnych.
Participants receive 14 educational points for participation.

 

Adres strony internetowej Konferencji:
www.noworodek.edu.pl oraz stanynaglace2023.pl

Symposium website: www.neonate.eu

 

Koordynator Sympozjum / Symposium Coordinator:

mgr inż. Tomasz Pikuła

tel. 667-367-128, e-mail: tpikula@ump.edu.pl / sympozjum@noworodek.edu.pl

Współpraca / Cooperation:

Wydarzenie współfinansowane z budżetu Miasta Poznania.
The event is co-financed from the budget of the City of Poznań.

Patronaty / Endorsement

Honorowy patronat Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

Honorary endorsement of the Polish Neonatal Society

Patronat Polskiej Rady Resuscytacji (PRC)

Endorsement of the Polish Resuscitation Council (PRC)

Patronat European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI)
Endorsement of the European Foundation for the Care
of Newborn Infants (EFCNI)

Patronat Wielkopolskiej Izby Lekarskiej (WIL)

Endorsement of the Wielkopolska Medical Chamber (WIL)

Patronat European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI)
Endorsement of the European Foundation for the Care
of Newborn Infants (EFCNI)

 

Honorowy patronat JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego

Honorary endorsement of the Rector of the Poznań University
of Medical Sciences

Honorowy patronat Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka

Honorary endorsement of the Mayor of Poznan Jacek Jaśkowiak

Patronat European Society for Paediatric Research (ESPR)
& European Board of Neonatology (EBN)

Endorsement of the European Society for Paediatric Research (ESPR)
& European Board of Neonatology
(EBN)

Patronat Union of European Neonatal & Perinatal Societies (UENPS)
Endorsement of the Union of European Neonatal & Perinatal Societies (UENPS)

Honorowy patronat Dyrektora GPSK UM w Poznaniu

Prof. dr hab. Macieja Wilczaka

Honorary endorsement of the Director of the Women’s Hospital, Poznań University of Medical Sciences

 

PROGRAM KONFERENCJI (Schedule of the meeting)

PIĄTEK, 1 grudnia 2023r. (Friday 1st)

Sesja I (Session I) – Poprawa jakości opieki nad noworodkiem (Quality of care improvements in neonatology)
Przewodniczący (Chair): Ryszard Lauterbach (Kraków, Polska), Tomasz Szczapa (Poznań, Polska)

8.30 – 8.40 Otwarcie Konferencji (Opening ceremony)

8.40 – 8.50 Wystąpienie Jurka Owsiaka (WOŚP) (Speech by Jurek Owsiak – WOŚP Charity Fund)

8.50 – 9.10 Program Kompleksowej Opieki Rozwojowej nad Dziećmi urodzonymi przedwcześnie KORD  – dobór narzędzi badawczych (KORD Comprehensive Developmental Care Program for Prematurely Born Children – selection of research tools)
Ewa Helwich (Warszawa, Polska)

9.10 – 9.30 Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe w neonatologii (Artificial intelligence and machine learning in neonatology) – Josef Neu (Gainesville, USA)

9.30 – 9.50 Europejskie rekomendacje postępowania w Zespole Zaburzeń Oddychania – aktualizacja 2022 (European Consensus on the management of RDS – 2022 Update) – David Sweet (Belfast, Irlandia Północna)

9.50 – 10.10 Postępowanie z przetrwałym przewodem tętniczym u skrajnie niedojrzałych wcześniaków. Wnioski z badania BeNeDuctus (Management of patent ductus arteriosus in extremely preterm infants. Lessons learned from the BeNeDuctus Trial) – Willem de Boode (Nijmegen, Holandia)

10.10 – 10.25 Dyskusja (Discussion)

10.25 – 10.35 Przerwa kawowa (Coffee break)

Sesja II 
(Session II) – Żywienie i zagadnienia gastroenterologiczne (Nutrition and gastroenterology)
Przewodniczący (Chair): Barbara Królak-Olejnik (Wrocław, Polska), Katarzyna Wróblewska-Seniuk (Poznań, Polska)

10.35 – 10.55 „Martwicze zapalenie jelit”: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość (“NEC”: Past, Present and Future) – Josef Neu (Gainesville, USA)

10.55 – 11.15 Optymalizacja wzrastania u bardzo niedojrzałych wcześniaków (Optimising growth in very preterm infants) – Mark Johnson (Southampton, UK)

11.15 – 11.35 Postępy w żywieniu skrajnie niedojrzałych wcześniaków (Feeding Extremely Preterm Babies – Recent Advances) – Jon Dorling (Southampton, UK)

11.35 – 11.55 Mity dotyczące laktacji i karmienia piersią (Myths about lactation and breastfeeding) – Maria Wilińska (Warszawa, Polska)

11.55 – 12.15 Diagnostyka obrazowa NEC (NEC diagnostic imaging) – Renata Bokiniec (Warszawa, Polska)

12.15 – 12.25 Badanie zależności między sposobami wsparcia oddechowego a tolerancją pokarmu u bardzo niedojrzałych wcześniaków (Exploring the  relationship between modes of respiratory support and feed tolerance in very preterm infants) – Patryk Kwapień (Poznań, Polska)

12.25 – 12.40 Dyskusja (Discussion)

12.40 – 12.50 Przerwa kawowa (Coffee break)

Sesja III (Session III) – Zakażenia w neonatologii (Infections in neonatology)
Przewodniczący (Chair): Justyna Czech-Kowalska (Warszawa, Polska), Beata Łoniewska (Szczecin, Polska)

12.50 – 13.10 Noworodek z zakażeniem – rutyna czy wyzwanie (Newborn with infection – routine or challenge) – Iwona Maruniak-Chudek (Katowice)

13.10 – 13.30 Wrodzone zakażenie CMV: nowe osiągnięcia, które mogą zmienić praktykę kliniczną (Congenital CMV: New developments that can change clinical practice) – Ana Alarcon (Barcelona, Hiszpania)

13.30 – 13.50 Wyzwania w diagnostyce i leczeniu wrodzonego zakażenia CMV – doświadczenia własne (Challenges in the diagnosis and treatment of congenital CMV infection) – Katarzyna Wróblewska-Seniuk (Poznań)

13.50 – 14.10 Czy zakażenie HCV powinno interesować neonatologa? (Should HCV infection be of interest to a neonatologist?) – Iwona Sadowska-Krawczenko (Bydgoszcz)

14.10 – 14.30 O szczepieniach przeciwko pneumokokom w praktyce neonatologa (Pneumococcal vaccinations in the practice of a neonatologist) – Agnieszka Ochoda-Mazur (Kraków)

14.30 – 14.50 Zakażenia RSV – epidemiologia i profilaktyka w sezonie 2023/2024 (RSV infections – epidemiology and prevention in the 2023/2024 season) – wykład sponsorowany AstraZeneca – Tomasz Szczapa (Poznań)

14.50 – 15.05 Dyskusja (Discussion)

15.05 – 15.35 Przerwa obiadowa (Lunch break)


Sesja IV (Session IV)  – Resuscytacja i transport (Resuscitation and transport)
Przewodniczący (Chair): Iwona Maruniak-Chudek (Katowice, Polska), Alicja Kornacka (Poznań, Polska)

15.35 – 15.55 Edukacja w resuscytacji noworodków – źródła rekomendacji i metody szkoleń (Training in Newborn Resuscitation – The ‘what’) – John Madar (Plymouth, UK) 

15.55 – 16.15 Zaciskanie pępowiny ”w oparciu o fizjologię”: podstawy naukowe i praktyka kliniczna (Physiological based cord clamping: scientific background and clinical practice) – Ronny Knol (Leiden, Holandia)

16.15 – 16.35 Czy wentylacja dodatnim ciśnieniem i maska twarzowa nie są potrzebne? Stabilizacja wcześniaków za pomocą nosowego CPAP (PPV and face mask not needed ? Stabilising preterm infants with nasal CPAP) – Snorri Donaldsson (Reykjavík, Islandia)

16.35 – 16.55 Transport „N” – optymalizacja 2024 (Neonatal transport) – Jan Mazela (Poznań)

16.55 – 17.15 Wybrane aspekty opieki paliatywnej w neonatologii w oparciu o polskie badanie ankietowe EURONIC-2020 (Selected aspects of palliative care in neonatology based on the Polish EURONIC-2020 survey)  – Magdalena Rutkowska (Warszawa)

17.15 – 17.30 Dyskusja (Discussion)

18.30 – 19.30 Zjazd Wyborczy Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

 

 

SOBOTA, 2 grudnia 2023r. (Saturday 2nd)

Sesja V (Session V) – Monitorowanie w OITN (NICU monitoring)
Przewodniczący (Chair): Przemko Kwinta (Kraków, Polska), Łukasz Karpiński (Poznań, Polska)

9.00 – 9.20 Zdjęcia z wnętrza płuc: EIT i ECMO jako kluczowe elementy leczenia niewydolności oddechowej (Photos from inside the lungs: EIT and ECMO as key elements of the treatment of respiratory failure) – Iwona Maroszyńska (Łódź)

9.20 – 9.40 Randomizowane badania oksymetrii mózgowej na OITN – czy nadszedł czas na włączenie do praktyki klinicznej? (Randomised trials on cerebral oximetry in the NICU – is it time for integration into clinical practice?) – Mathias Hansen (Kopenhaga, Dania)

9.40 – 10.00 Drgawki noworodkowe  – jak nowa klasyfikacja wpływa na naszą opiekę na oddziałach noworodkowych? (Update on neonatal seizures – how does the new classification influence our care on neonatal units?) – Katrin Klebermaß-Schrehof (Wiedeń)

10.00 – 10.20 Czy u każdego skrajnie niedojrzałego wcześniaka należy wykonywać badanie MR głowy? (Should we perform brain MRI in every extremely preterm infant?)  – Przemko Kwinta (Kraków)

10.20 – 10.35 Dyskusja (Discussion)

10.35 – 10.50 Przerwa kawowa (Coffee break)

Sesja VI (Session VI) – Leczenie niewydolności oddechowej (Management of respiratory failure)
Przewodniczący (Chair): Andrzej Piotrowski (Warszawa, Polska), Tomasz Szczapa (Poznań, Polska)

10.50 – 11.10 Nowoczesne metody optymalizacji wentylacji mechanicznej (Novel adjuncts to mechanical ventilation) – Theodore Dassios (Patras, Grecja)

11.10 – 11.30 Surfaktant – obecne strategie leczenia i kierunki na przyszłość (Surfactant – current treatment strategies and future directions) – Kajsa Bohlin (Sztokholm, Szwecja)

11.30 – 11.50 Wentylacja oscylacyjna wysokiej częstotliwości – strategie noworodkowe (High Frequency Oscillatory Ventilation – neonatal strategies) – Gabriel Dimitriou (Patras, Grecja)

11.50 – 12.10 Nieinwazyjne wspomaganie oddychania: od fizjologii po zastosowanie kliniczne (Non-invasive respiratory support: from physiology to clinical application) – Anna Lavizzari (Mediolan, Włochy)

12.10 – 12.30 Automatyczna kontrola stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej podczas wspomagania oddychania noworodków (Automated FiO2 control during neonatal respiratory suport) – Tomasz Szczapa (Poznań) 

12.30 – 12.45 Dyskusja (Discussion)

12.45 – 13.00 Przerwa kawowa (Coffee break)

Sesja VII (Session VII) – Zagadnienia perinatologiczne (Perinatological issues)
Przewodniczący (Chair): Wiesław Markwitz (Poznań, Polska), Ewa Wender-Ożegowska (Poznań, Polska)

13.00 – 13.20 TTTS i TAPS – postępowanie i wyniki leczenia (TTTS and TAPS – management and outcome) – Enrico Lopriore (Leiden, Holandia)

13.20 – 13.40 Hemostaza u noworodków FGR (Hemostasis in FGR newborns) – Ryszard Lauterbach (Kraków)

13.40 – 14.00 Choroba hemolityczna płodu i noworodka – postępowanie i wyniki leczenia (Hemolytic disease of fetus and newborn – management and outcome) – Enrico Lopriore (Leiden, Holandia)

14.00 – 14.20 Konsekwencje dla potomstwa narażonego na hiperglikemię u matki (Consequences for offspring exposed to maternal hyperglycemia) – Ewa Wender-Ożegowska (Poznań)

14.20 – 14.40 Noworodek matki małoletniej (Newborn of a minor mother) – Marta Szymankiewcz-Bręborowicz (Poznań)

14.40 -15.00 Wczesne i skrajne ograniczenie wzrastania u płodu (FGR) – strategie postępowania i wyniki perinatologiczne (Early and extreme fetal restriction (FGR) – management strategies and perinatal outcomes) – Rafał Iciek (Poznań)

15.00 -15.20 Laktoferyna – co nowego? (Lactoferrin update) – Jerzy Szczapa (Poznań)

15.20 – 15.35 Dyskusja (Discussion)

15.35 – 15.40 Zakończenie obrad (Closing ceremony)

15.40 – 16.20 Przerwa obiadowa (Lunch break)

 


Kursy przedkonferencyjne (Preconference courses)

CZWARTEK, 30 listopada 2023 r. (Thursday 30th)

 • 00 – 17.00 Kaniulacja naczyń centralnych u noworodków przy pomocy USG
  – Karolina Chojnacka (Poznań), Dobrochna Wojciechowska (Poznań), Bożena Górewicz (Poznań)

 

 • 30 – 21.00 Resuscytacja noworodka – zaawansowane metody optymalizacji
  wsparcia oddechowego na sali porodowej

  – Alicja Kornacka (Poznań), Zuzanna Owsiańska (Poznań), Greta Sibrecht (Poznań), Piotr Ptak (Poznań), Tomasz Szczapa (Poznań)

 Spotkania towarzyszące (Accompaniying meetings)

PIĄTEK, 1 grudnia 2023 r. (Friday 1st)

1) 18.30 – 19.30 Zjazd Wyborczy Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

 Warsztaty praktyczne (Practical workshops)

PIĄTEK, 1 grudnia 2023r. (Friday 1st)

 • 30 – 12.00 Optymalizacja wspomagania oddychania noworodków
  (Optimization of respiratory support in newborns)
  Tomasz Szczapa (Poznań), Witold Błaż (Rzeszów), Bożena Górewicz (Poznań)


 • 00 – 14.30 Interdyscyplinarna opieka wspierająca rozwój noworodka (Developmental care)
  Roksana Malak (Poznań), Anna Stolaś (Poznań), Agata Jerzak (Poznań)


 • 30 – 17.00 Monitorowanie NIRS i zastosowanie aEEG w oddziale neonatologicznym
  (NIRS monitoring and aEEG applications and in the neonatal unit)

  Łukasz Karpiński (Poznań), Tomasz Szczapa (Poznań)

 

 

SOBOTA, 2 grudnia 2023r. (Saturday 2nd)

 • 30 – 12.00 Cięcie cesarskie a laktacja i karmienie piersią
  Barbara Królak-Olejnik (Wrocław), Lucyna Świderska (Wrocław), Edyta Ambroziak (Wrocław)

 

 • 00 – 14.30 Współczesne podejście do terapii surfaktantem i metody podania
  Tomasz Szczapa (Poznań), Greta Sibrecht (Poznań), Grzegorz Matusiak (Poznań)

Automatyczna kontrola stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w neonatologii

Automatyczna kontrola stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w neonatologii

Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce oraz II Klinika Neonatologii UMP serdecznie zapraszają do udziału w webinarze edukacyjnym pt.: „Automatyczna kontrola stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w neonatologii” , który odbędzie się w terminie 21 czerwca 2023r. w godz. 17.00-18.30.

Uczestnicy otrzymali za udział w spotkaniu certyfikat z 1 punktem edukacyjnym.


 

Program:

17:00-17:10 Powitanie

17:10-17:40 Automatyczna kontrola stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej podczas wspomagania oddychania noworodków – dziś i jutro – Tomasz Szczapa (II Klinika Neonatologii UMP)

17:40-18:10 Praktyczne aspekty stosowania automatycznej regulacji stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w OITN – Maria Wilińska (Klinika Neonatologii CMKP w Warszawie)

18:10-18:30 Dyskusja


 

Prelegenci:

Dr hab. n. med. Tomasz Szczapa, prof. UMP –  pediatra i neonatolog, Kierownik II Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Pracowni Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Krajowy dyrektor kursów resuscytacji noworodka Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC NLS) oraz kierownik Grupy Roboczej ds. NLS Polskiej Rady Resuscytacji. Członek komitetu NLS Science and Education Committee Europejskiej Rady Resuscytacji.  W towarzystwie European Society for Pediatric Research pełnił przez dwie kadencje funkcję Officer of Education and Training (European Board of Neonatology) będąc odpowiedzialnym za zagadnienia związane ze szkoleniami i edukacją (m.in. organizacja kursów EBN oraz udział w organizacji największych europejskich kongresów pediatrycznych i neonatologicznych, szkolenia on-line, standaryzacja szkolenia specjalizacyjnego w Europie). Do 2019 roku członek Steering Group europejskiego rejestru Inhaled Nitric Oxide Registry. Klinicznie zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi m.in. optymalizacji wsparcia oddechowego, monitorowania oraz resuscytacji noworodka. 

Dr hab. n. med. Maria Wilińska, prof. CMKP  – Kierownik Kliniki Neonatologii i nauczyciel akademicki w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego (PTN), Prezes Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią (KUKP), członek Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci oraz Prezes Towarzystwa Rozwoju Neonatologii.  Jest przewodniczącą Rady Naukowej Programu Wentylacji Nieinwazyjnej w Polsce oraz koordynatorem jego sekcji Programu Automatycznej Kontroli Tlenoterapii.  Przy konsultancie krajowym w zakresie neonatologii pełni funkcję doradcy ds. laktacji. Kieruje  pierwszym w Polsce Bankiem Mleka Kobiecego istniejącym od 2012 roku w Klinice Neonatologii CMKP. 

Autorka ponad 150 publikacji naukowych w piśmiennictwie polskim i międzynarodowym,  rozdziałów w podręcznikach, wielu publikacji popularnonaukowych. Redaktor Naczelny Biuletynu KUKP, członek Komitetu Naukowego kwartalnika PTN Postępy Neonatologii.    Organizator i kierownik naukowy corocznej ogólnopolskiej konferencji Wiosenne Spotkania Neonatologiczne, organizator wielu kursów dla lekarzy, wykładowca konferencji naukowych dla lekarzy, pielęgniarek i położnych. 

W pracy zawodowej zajmuje się bezpieczeństwem zastosowania tlenu w neonatologii, popularyzuje metodę automatycznej kontroli tlenoterapii u noworodków niewydolnych oddechowo. Upowszechnia karmienie mlekiem kobiecym, w szczególności u wcześniaków leczonych w oddziałach intensywnej terapii noworodka. 

Hobby to narciarstwo i aranżacja ogrodów. 


Zapraszamy do śledzenia naszego fanpage’u na Facebooku gdzie na bieżąco informujemy o naszych aktywnościach: https://www.facebook.com/stanynaglacewneonatologii

 

Partner

o4

Dr Thomas Bachman (Lake Arrowhead, USA)

He is a clinical trialist with a focus on pediatric respiratory care devices. His experience extends across over 40 years evaluating many emerging technologies. He is on the research faculty of the School of Biomedical Engineering of the Czech Technical University in Prague, Deputy Editor of Clinician and Technology, and serves as scientific advisor to the Polish Neonatal Society’s Respiratory Research Committee. Residing in California is the Principal in Economedtrx proving services to several companies.

Zastosowanie terapii wysokoprzepływowej (HFNC) u noworodków i niemowląt

Zastosowanie terapii wysokoprzepływowej (HFNC) u noworodków i niemowląt

Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce oraz II Klinika Neonatologii UMP zapraszają do udziału w webinarze eduakcyjnym pt.: „Zastosowanie terapii wysokoprzepływowej (HFNC) u noworodków i niemowląt” w terminie 30 marca 2023r. w godz. 17.00-18.30. 

Uczestnicy otrzymają za udział w spotkaniu certyfikat z 1 punktem edukacyjnym.

Prowadzący: dr hab. n. med. Tomasz Szczapa, prof. UMP oraz Karolina Stapf (F&P Healthcare).

Program:
1. Podstawy patofizjologiczne i mechanizm działania HFNC
2. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania terapii
3. Aspekty praktyczne – aktualne rekomendacje
4. Nowe rozwiązania dla zastosowania wspomagania oddychania noworodkó
5. Sesja pytań i odpowiedzi

Dziękujemy partnerowi spotkania: F&P Healthcare

Udział w webinarze jest bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych osób. 

Zapraszamy do śledzenia naszego fanpage’u na Facebooku gdzie na bieżąco informujemy o naszych aktywnościach: https://www.facebook.com/stanynaglacewneonatologii

Partner

FP_Master_colRGB_LR biale tlo

Konferencja 2022

Stany naglące w neonatologii 2022 – „Praktyczna Neonatologia“ 25-26 listopada 2022

Organizator logistyczny / Technical Symposium Organiser

Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

 

Organizator merytoryczny / Substantive Organiser

II Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego / Chairman of the Scientific and Organizational Committee

Dr hab. Tomasz Szczapa, prof. UMP


Komitet Naukowy Sympozjum / Symposium Scientific Committee

Dr hab. Tomasz Szczapa, prof. UMP
Prof. dr hab. Marta Szymankiewicz-Bręborowicz
Dr hab. Katarzyna Wróblewska-Seniuk
Prof. dr hab. Ryszard Lauterbach
Prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
Prof. dr hab. Wiesław Markwitz
Prof. dr hab. Ewa Helwich
Prof. dr hab. Jerzy Szczapa

Termin Sympozjum / Date:
25-26 listopada 2022r.

Otwarcie Sympozjum / Opening ceremony:
25 listopada 2022r. o godz. 8.30 / November 25 th at 8.30am

Miejsce obrad /Venue:

Hotel Novotel Centrum Poznań / online

Podczas Sympozjum jest prowadzone tłumaczenie symultaniczne wykładów anglojęzycznych.
Simultaneous translation during all sessions.

Uczestnicy otrzymują za udział w Sympozjum 15 punktów edukacyjnych.
Participants receive 15 educational points for participation.

Adres strony internetowej Sympozjum:
www.noworodek.edu.pl oraz stanynaglace2022.pl

Symposium website: www.neonate.eu

Koordynator Sympozjum / Symposium Coordinator:

mgr inż. Tomasz Pikuła

tel. 667-367-128, e-mail: tpikula@ump.edu.pl / sympozjum@noworodek.edu.pl

Współpraca / Cooperation:

Wydarzenie współfinansowane z budżetu Miasta Poznania.
The event is co-financed from the budget of the City of Poznań.

Patronaty / Endorsement

Honorowy patronat Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

Honorary endorsement of the Polish Neonatal Society

Patronat Polskiej Rady Resuscytacji (PRC)

Endorsement of the Polish Resuscitation Council (PRC)

Patronat European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI)
Endorsement of the European Foundation for the Care
of Newborn Infants (EFCNI)

Patronat Wielkopolskiej Izby Lekarskiej (WIL)

Endorsement of the Wielkopolska Medical Chamber (WIL)

Patronat European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI)
Endorsement of the European Foundation for the Care
of Newborn Infants (EFCNI)

 

Honorowy patronat JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego

Honorary endorsement of the Rector of the Poznań University
of Medical Sciences

Honorowy patronat Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka

Honorary endorsement of the Mayor of Poznan Jacek Jaśkowiak

Patronat European Society for Paediatric Research (ESPR)
& European Board of Neonatology (EBN)

Endorsement of the European Society for Paediatric Research (ESPR)
& European Board of Neonatology
(EBN)

Patronat Union of European Neonatal & Perinatal Societies (UENPS)
Endorsement of the Union of European Neonatal & Perinatal Societies (UENPS)

Honorowy patronat Dyrektora GPSK UM w Poznaniu

Prof. dr hab. Macieja Wilczaka

Honorary endorsement of the Director of the Women’s Hospital, Poznań University of Medical Sciences


PROGRAM SYMPOZJUM (Schedule of the meeting)

PIĄTEK, 25 listopada 2022r. (Friday 25th)

Sesja I (Session I) – Inauguracyjna (Opening)
Przewodniczący (Chair): Tomasz Szczapa (Poznań, Polska), Ryszard Lauterbach (Kraków, Polska)

8.30 – 8.35 Otwarcie Sympozjum (Opening ceremony)

8.35 – 8.55 Aktualne wyzwania w organizacji opieki nad noworodkiem (Current issues in the organization of neonatal care) – Ewa Helwich (Warszawa, Polska)

8.55 – 9.15 Czy aktualne wytyczne postępowania są odpowiednie dla mikrowcześniaków? (One size fits all? – Do the current guidelines suit the micropremies?) – Charles Roehr (Oksford, Wielka Brytania)

9.15 – 9.35 Optymalizacja ciśnienia końcowo-wydechowego podczas wsparcia oddechowego na sali porodowej i w OITN (Optimising PEEP in the DR and NICU. Are we there yet?) – David Tingay (Melbourne, Australia)

09.35 – 9.55 Czy tylko hipotermia w protekcji OUN po niedotlenieniu? (Should we use only hypothermia for brain protection in patients with HIE?) – Ryszard Lauterbach (Kraków, Polska)

9.55 – 10.15 Dyskusja (Discussion)

10.15 – 10.35 Przerwa kawowa (Coffee break)

Sesja II 
(Session II) – Wyzwania w intensywnej terapii noworodka cz. 1 (Challenges in the neonatal intensive care p. I)
Przewodniczący (Chair): Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań, Polska), Maria Wilińska (Warszawa, Polska)

10.35 – 10.55 Kontrowersje dotyczące stosowania tlenoterapii u wcześniaków (Controversies in the use of oxygen in the preterm infants in the delivery room and NICU)
– Maximo Vento (Walencja, Hiszpania)

10.55 – 11.15 Postępowanie w zaburzeniach oddychania u późnych wcześniaków (Management of respiratory distress in the late preterm infants) – Charles Roehr (Oksford, Wielka Brytania)

11.15 – 11.35 Diagnostyka czynnościowa płuc z wykorzystaniem techniki wymuszonych oscylacji (FOT) (The Forced Oscillation Technique for assessing respiratory mechanics in newborn infants) – Anna Lavizzari (Mediolan, Włochy)

11.35 – 11.55 Jak postępować z PDA u skrajnie niedojrzałych noworodków? (What to do with a PDA in extremely preterm infants?) – Willem de Boode (Nijmegen, Holandia)

11.55 – 12.15 Antybiotykoterapia (Antibiotic therapy) – Sinno Simons (Rotterdam, Holandia)

12.15 – 12.35 Dyskusja (Discussion)

12.35 – 13.05 Przerwa obiadowa (Lunch break)

Sesja III (Session III) – Wyzwania w intensywnej terapii noworodka cz. 2 (Challenges in the neonatal intensive care p. II)
Przewodniczący (Chair): Bożena Kociszewska-Najman (Warszawa, Polska), Andrzej Piotrowski (Warszawa, Polska)

13.05 – 13.25 Nieinwazyjna wentylacja wysokimi częstotliwościami noworodków (Neonatal non-invasive high-frequency ventilation) – Beata Łoniewska (Szczecin, Polska)

13.25 – 13.45 Wykorzystanie monitorowania aktywności bioelektrycznej przepony
w diagnostyce noworodka
(Electrical diaphragmatic activity signal as a diagnostic
and monitoring tool)
– Katarzyna Piątek (Turku, Finlandia)

13.45 – 14.05 Terapia surfaktantem – aktualizacja 2022 (Surfactant therapy – update 2022) – Jan Mazela (Poznań, Polska)

14.05 – 14.25 Czy mezenchymalne komórki macierzyste można już stosować
w neonatologicznej praktyce klinicznej?
(Are MSC ready for clinical use in neonatology?) – Mario Rüdiger (Drezno, Niemcy)

14.25 – 14.45 Profilaktyka zakażeń RSV – wyzwania i nowe możliwości (New frontiers towards the protection of infants against RSV ) – wykład sponsorowany AstraZeneca
– Tomasz Szczapa (Poznań, Polska)

14.45 – 15.05 Dyskusja (Discussion)

15.05 – 15.20 Przerwa kawowa (Coffee break)

Sesja IV
(Session IV)  – Monitorowanie i obrazowanie (Monitoring and imaging)
Przewodniczący (Chair): Łukasz Karpiński (Poznań, Polska), Joanna Seliga-Siwecka (Warszawa, Polska)

15.20 – 15.40 Monitorowanie utlenowania mózgu u skrajnie niedojrzałych wcześniaków – wyniki badania SafeBoosC III (Cerebral oximetry in the extremely preterm infants – results of the SafeBoosC III Trial) – Mathias Hansen (Kopenhaga, Dania)

15.40 – 16.00 Kliniczne zastosowanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni – potencjalne korzyści i zagrożenia (Clinical use ofcerebral oximetry – potential benefits
and harms )
– Gorm Greisen (Kopenhaga, Dania)

16.00 – 16.20 Obrazowanie OUN wcześniaków z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego (Routine cMRI in preterm infants and MRI marker ) – Kathrina Goeral (Wiedeń, Austria)

16.20 – 16.40 Somatyczne monitorowanie NIRS (Somatic oxygenation in neonates assessed by Near-infrared Spectroscopy: how and why?) – Elisabeth Kooi (Groningen, Holandia)

16.40 – 16.55 Dyskusja (Discussion)

16.55 – 17.10 Przerwa kawowa (Coffee break)

Sesja V (Session V) – Resuscytacja (Resuscitation)
Przewodniczący (Chair): Tomasz Szczapa (Poznań, Polska), Iwona Maruniak-Chudek (Katowice, Polska)

17.10 – 17.30 Monitorowanie parametrów funkcji płuc na sali porodowej (Respiratory function monitoring in the delivery room ) – Michael Wagner (Wiedeń, Austria)

17.30 – 17.50 Neuromonitorowanie na sali porodowej (Neuro-monitoring in the delivery room) – Gerhard Pichler (Graz, Austria)

17.50 – 18.10 Stymulacja spontanicznego oddychania po urodzeniu u wcześniaków (Stimulation of spontaneous breating of preterm infants at birth) – Janneke Dekker (Leiden, Holandia)

18.10 – 18.30 Szkolenie w zakresie zaawansowanych czynności resuscytacyjnych
u noworodka
(Education in advanced neonatal resuscitation) – Marije Hogeveen (Nijmegen, Holandia)

18.30 – 18.50 Problemy etyczne w neonatologii (Ethical issues in neonatology)
– Iwona Maruniak-Chudek (Katowice, Polska)

18.50 – 19.05 Dyskusja (Discussion)

SOBOTA, 26 listopada 2022r. (Saturday 26th)

Sesja VI (Session VI) – Żywienie i wzrastanie noworodka cz. 1 (Nutrition and growth p.1)
Przewodniczący (Chair): Przemko Kwinta (Kraków, Polska), Katarzyna Wróblewska-Seniuk (Poznań, Polska)

9.00 – 9.20 Żywienie, wzrastanie i długoterminowe wyniki leczenie noworodków (Nutrition, Growth, and Long-Term Outcomes) – Tanis Fenton (Calgary, Kanada)

9.20 – 9.40 Nowe postępy w żywieniu pozajelitowym wcześniaków (New advances
in parenteral nutrition for preterm infants)
– Miguel Saenz de Pipaon (Madryt, Hiszpania)

9.40 – 10.00 Odrębności żywienia wcześniaków mlekiem biologicznej matki
i mlekiem kobiecym z banku mleka kobiecego
(Human milk in the nutritional care
of preterm infants )
– Barbara Królak-Olejnik (Wrocław, Polska)

10.00 – 10.20 Oczekiwane i pożądane wzorce wzrastania wcześniaków (Expected
and Desirable Preterm Infant Growth Patterns )
– Tanis Fenton (Calgary, Kanada)

10.20 – 10.40 Dyskusja (Discussion)

10.40 – 11.00 Przerwa kawowa (Coffee break)


Sesja VII (Session VII) – Żywienie i wzrastanie noworodka cz. 2 (Nutrition and growth p.2)
Przewodniczący (Chair): Iwona Sadowska-Krawczenko (Bydgoszcz, Polska), Dariusz Gruszfeld (Warszawa, Polska)

11.00 – 11.20 Rola wzmacniania żywienia w prawidłowym wzrastaniu niemowląt urodzonych przedwcześnie (The role of nutrition and fortification for improved growth of preterm infants) – Tomasz Szczapa (Poznań, Polska)

11.20 – 11.40 Powikłania okołoporodowe i rozwój dzieci matek z otyłością i nadwagą (Perinatal complications and long-term consequences of maternal obesity and metabolic syndrome) – Katarzyna Wróblewska-Seniuk (Poznań, Polska)

11.40 – 12.00 Znaczenie źródła pokarmu w patogenezie chorób wolnorodnikowych
u wcześniaków, przegląd piśmiennictwa
(The importance of the food source in the pathogenesis of free radical diseases in premature infants) – Maria Wilińska (Warszawa, Polska)

12.00 – 12.20 Dyskusja (Discussion)

12.20 – 13.00 Przerwa obiadowa (Lunch break)


Sesja VIII (Session VIII) – Wybrane zagadnienia perinatologiczne cz. 1 (Perinatology p.1)
Przewodniczący (Chair): Jerzy Szczapa (Poznań, Polska), Witold Błaż (Rzeszów, Polska)

13.00 – 13.20 Sztuczne łożysko i sztuczna macica – kolejny przełom w perinatologii? (Artificial placenta and artificial womb – the next big thing in perinatology?) – Boris Kramer (Maastricht, Holandia)

13.20 – 13.40 Efekty stosowania kortykosteroidoterapii prenatalnej (Antenatal steroids and outcomes) – Emily Frier (Edynburg, Szkocja)

13.40 – 14.00 Hemodynamiczne uwarunkowania FGR – skutki dla położnika
i neonatologa
(FGR – hemodynamics disorders – current aspects and of perinatology)
Renata Bokiniec (Warszawa, Polska)

14.00 – 14.15 Dyskusja (Discussion)

14.15 – 14.30 Przerwa kawowa(Coffee break)


Sesja IX (Session IX) – Wybrane zagadnienia perinatologiczne cz. 2 (Perinatology p.2)
Przewodniczący (Chair): Iwona Maroszyńska (Łódź, Polska), Iwona Maruniak-Chudek (Rzeszów, Polska)

14.30 – 14.50 Sztuczna inteligencja w opiece nad noworodkiem: uczenie maszynowe – szanse i zagrożenia (Machine Learning in Neonatal Care: Potentials and Pitfalls)
– Deirdre Murray (Cork, Irlandia)

14.50 – 15.10 Czego nauczyliśmy się podczas epidemii COVID-19? (What are we learning from COVID19?) – Boris Kramer (Maastricht, Holandia)

15.10 – 15.30 Guzy szyi płodu – diagnostyka różnicowa i postępowanie w okresie prenatalnym i perinatalnym (Fetal neck tumors – differential diagnosis, antenatal and perinatal management) – Jakub Kornacki (Poznań, Polska)

15.30 – 15.50 Maksymalnie delikatna intensywna terapia noworodka (Intensive fragility in neonatal care) – Witold Błaż (Rzeszów, Polska)

15.50 – 16.05 Optymalizacja opieki neonatologicznej z wykorzystaniem rozwiązań telemedycznych (Optimising neonatal care using telemedicine solutions)
– Piotr Pawałowski (Poznań, Polska)

16.05 – 16.20 Dyskusja (Discussion)

16.20 – 16.30 Zakończenie obrad (Closing ceremony)

 

Kursy przedkonferencyjne (Preconference courses)

CZWARTEK, 24 listopada 2022 r. (Thursday 24th)

 • 15.00 – 18.00 Nowoczesne monitorowanie funkcji ośrodkowego układu nerwowego przy użyciu zintegrowanej elektroencefalografii (aEEG) – Łukasz Karpiński (Poznań)

16.00 – 17.00 Część praktyczna – zajęcia przy pacjencie – rozpoczęcie zapisu aEEG.
Założenie zapisu aEEG u noworodka. Obsługa oprogramowania. Prezentacja aparatu CFM.
17.00 – 18.00 Część wykładowa – podstawy aEEG.
Podstawy teoretyczne aEEG, interpretacja u noworodka donoszonego, wcześniaka. Diagnostyka drgawek. Możliwości nowoczesnego aparatu aEEG.
18.00 – 19.00 Część praktyczna – interpretacja zapisu aEEG.
Interpretacja zapisu u noworodka donoszonego oraz urodzonego przedwcześnie. Interpretacja drgawek.

 • 15.00 – 18.00 Kaniulacja naczyń centralnych u noworodków przy pomocy USG
  – Dr Karolina Chojnacka oraz Lek. Dobrochna Wojciechowska (Poznań)

16.00 – 16.45 Część wykładowa – podstawy anatomii klinicznej dostępów naczyniowych
u noworodków
16.45 – 17.45 Cześć praktyczna
Stacja nr 1: techniki wizualizacji naczyń i zakładanie wkłuć pod kontrolą USG
Stacja nr 2: technika zakładania wkłuć centralnych metodę Seldingera– ćwiczenie bez użycia USG
17.45 – 18.00 Przerwa
18.00 – 19.00 Część praktyczna – ćwiczenia na oddziale
Stacja nr 1: poszukiwanie dostępów naczyniowych przy użyciu USG u noworodków
Stacja nr 2: ocena linii centralnych przy pomocy USG – przebieg, końcówka – u noworodków

Wyzwania w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia płucnego u noworodka

Wyzwania w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia płucnego u noworodka

Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce oraz II Klinika Neonatologii UMP zapraszają do udziału w webinarze eduakcyjnym pt.: „Wyzwania w diagnostyce i leczeniu nadciśneinia płucnego u noworodka” w terminie 25 października 2022r. w godz. 17.00-18.30. 

Uczestnicy otrzymają za udział w spotkaniu certyfikat z 1 punktem edukacyjnym.

Prowadzący: dr hab. n. med. Tomasz Szczapa, prof. UMP oraz dr Witold Błaż.

Dziękujemy partnerowi spotkania: Linde Gaz

Udział w webinarze jest bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych osób. 

Zapraszamy do śledzenia naszego fanpage’u na Facebooku gdzie na bieżąco informujemy o naszych aktywnościach: https://www.facebook.com/stanynaglacewneonatologii

Partner

podst_500

Zastosowanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS) w opiece nad noworodkiem

Zastosowanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS) w opiece nad noworodkiem

Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce oraz II Klinika Neonatologii UMP zapraszają do udziału w webinarze eduakcyjnym pt.: „Zastosowanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS) w opiece nad noworodkiem” w terminie 29 września 2022r. w godz. 17.00-18.30. 

Uczestnicy otrzymają za udział w spotkaniu certyfikat z 1 punktem edukacyjnym.

Prowadzący: dr hab. n. med. Tomasz Szczapa, prof. UMP

Program spotkania:
1. Założenia metody
2. Zastosowania w neonatologii: w oddziale intensywnej terapii noworodka, na oddziale porodowym, inne
3. Wskazówki praktyczne
4. Sesja pytań i odpowiedzi

Dziękujemy partnerom spotkania: Medtronic i NUK

Udział w webinarze jest bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych osób. 

Zapraszamy do śledzenia naszego fanpage’u na Facebooku gdzie na bieżąco informujemy o naszych aktywnościach: https://www.facebook.com/stanynaglacewneonatologii

Partnerzy

medtronic_500
1

Terapia wysokoprzepływowa w neonatologii

Terapia wysokoprzepływowa w neonatologii

Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce oraz Klinika Zakażeń Noworodka UMP serdecznie dziękują za udział 650 osób w kolejnym kursie okołokonferencyjnym pt.: „Terapia wysokoprzepływowa w neonatologii” w terminie 17 lutego 2022r. w godz. 18.00-19.30. 

Uczestnicy otrzymali za udział w spotkaniu certyfikat z 1 punktem edukacyjnym.

PROGRAM SPOTKANIA

 • Mechanizm działania
 • Wskazania, przeciwwskazania i aspekty praktyczne – omówienie aktualnych rekomendacji
 • Doświadczenia z polskich ośrodków (rejestr WOŚP)
 • Advances in Heated Humidification – The F&P 950 System (prezentacja w języku angielskim)
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Prowadzący: dr hab. n. med. Tomasz Szczapa, prof. UMP oraz Michelle Muir (Auckland, Nowa Zelandia)

Dziękujemy partnerowi spotkania: Fisher&Paykel

Udział w kursie jest bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych osób. Uczestnicy zarejestrowani na eSympozjum Neonatologiczne 2021 otrzymali dostęp do nagrania kursu na okres 3 miesięcy! 

Zapraszamy do śledzenia naszego fanpage’u na Facebooku gdzie na bieżąco informujemy o naszych aktywnościach: https://www.facebook.com/stanynaglacewneonatologii

Partner

Wyzwania w resuscytacji noworodka

Wyzwania w resuscytacji noworodka

Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce oraz Klinika Neonatologii UMP serdecznie zaprasza do udziału w kursie okołokonferencyjnym pt.: „Wyzwania w resuscytacji noworodka” w terminie 16 grudnia 2021r. w godz. 17.00-18.30. 

Uczestnicy otrzymają za udział w spotkaniu certyfikat z 1 punktem edukacyjnym.

PROGRAM SPOTKANIA

17.00-17.10 Rozpoczęcie

17.10-17.30 Resuscytacja noworodka w Europie i USA w roku 2021 – czy bardzo się różnimy? (Iwona Maruniak-Chudek)

17.30-17.50 Resuscytacja noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała (Zuzanna Owsiańska)

17.50-18.10 Monitorowanie podczas resuscytacji noworodka (Tomasz Szczapa)

18.10-18.30 Dyskusja

Dziękujemy partnerowi spotkania: GE

Udział w kursie jest bezpłatny. Uczestnicy zarejestrowani na eSympozjum Neonatologiczne 2021 otrzymają dostęp do nagrania kursu na okres 3 miesięcy! 

Zapraszamy do śledzenia naszego fanpage’u na Facebooku gdzie na bieżąco informujemy o naszych aktywnościach: https://www.facebook.com/stanynaglacewneonatologii

Partner

Sympozjum 2021

Stany naglące w neonatologii 2021 – „Praktyczna Neonatologia“

26-27 listopada 2021

Piątek 26.11.2021 (Friday 26th)

09.00 – 09.05 Otwarcie Sympozjum (Opening Ceremony) – Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań), Tomasz Szczapa (Poznań)

Sesja I (Session I) Sesja inauguracyjna – aktualne problemy epidemiologiczne (Current epidemiological problems)

Przewodniczący (Chair): Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań, Polska), Tomasz Szczapa (Poznań, Polska)

09.05 – 09.25

Ewa Helwich (Warszawa, Polska)

Wyzwania dotyczące zakażeń RSV w populacji noworodków i niemowląt w 2021r. – grant edukacyjny firmy AstraZeneca
(Challenges related to RSV infections in neonates and infants in 2021 – AstraZeneca educational grant)

09.25 – 09.45

Ryszard Lauterbach (Kraków, Polska)

COVID-19 u noworodka – czy zawsze łagodny przebieg?
(COVID-19 in the neonate – is it always a benign condition?)

09.45 – 10.05

Jacek Wysocki (Poznań, Polska)

COVID-19 u dzieci
(COVID-19 in children)

10.05 – 10.25Dyskusja (Panel discussion)
10.25 – 10.35Przerwa (Break)

Sesja II (Session II) – Wspomaganie oddychania I (Ventilatory support p.1)

Przewodniczący (Chair): Barbara Królak-Olejnik (Wrocław, Polska)

10.35 – 10.55

Tomasz Szczapa (Poznań, Polska)

Zastosowanie terapii wysokoprzepływowej poza ośrodkami III stopnia referencji w Polsce
(Application of high flow therapy in the Polish non-tertiary centers)

10.55 – 11.15

Kevin Ives (Oksford, Wielka Brytania)

Automatyczna regulacja stężenia tlenu podczas nieinwazyjnego wspomagania oddychania – doświadczenia z Oksfordu
(Closed loop oxygen control on non-invasive respiratory support – the Oxford experience)

11.15 – 11.35

Maria Wilińska (Warszawa, Polska)

Automatyczna kontrola suplementacji tlenu u noworodków  – doświadczenia z Warszawy
(Automated oxygen control in neonates – the Warsaw experience)

11.35 – 11.55

Charles Roehr (Oxford, Wielka Brytania)

Mniej inwazyjna podaż surfaktantu (LISA) podczas nieinwazyjnego wspomagania oddychania
(Less invasive surfactant administration (LISA) on non-invasive respiratory suport)

11.55 – 12.15Dyskusja (Panel discussion)
12.15 – 12.30Przerwa (Break)

Wirtualne warsztaty LISA (ESPR Virtual LISA Workshop):

Prowadzący (Presenters): Katrin Klebermass-Schrehof, Michael Wagner, Philipp Steinbauer (Wiedeń, Austria)

12.30 – 15.00


Panel ekspercki
(Expert panel): Iwona Sadowska-Krawczenko (Bydgoszcz), Paweł Krajewski (Warszawa), Barbara Królak-Olejnik (Wrocław), Witold Błaż (Rzeszów), Iwona Maruniak-Chudek (Katowice), Tomasz Szczapa (Poznań)

 • Wykład wprowadzający (Introductory lecture)
 • Pokaz LISA z laboratorium symulacji medycznych Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu oraz dyskusja ekspertów (Demonstration of LISA simulation scenario broadcasted live from the simulation lab at Medical University in Vienna and panel discussion)

UWAGA!
Uczestnicy otrzymają prezent po zakończeniu e-Sympozjum – dostęp do nagrań z warsztatów zrealizowanych w technologii VR (virtual reality) oraz okularów VR. Osoby zainteresowane otrzymaniem okularów prosimy o wypełnienie formularza z danymi do wysyłki: ZAKOŃCZYLIŚMY ZAPISY NA WYSYŁKĘ OKULARÓW
Liczba okularów jest ograniczona. Okulary będziemy wysyłać po e-Sympozjum.

15.00 – 15.15Przerwa (Break)

Sesja III (Session III) Resuscytacja (Resuscitation)

Przewodniczący (Chair): Iwona Maruniak-Chudek (Katowice, Polska)

15.15 – 15.35

Bernard Barzilay (Tel-Awiw, Izrael)

Skala Apgar jako czynnik prognostyczny u wcześniaków z VLBW
(Apgar score as prognostic predictor of outcome in VLBW premature neonates)

15.35 – 15.55

Berndt Urlesberger (Graz, Austria)

Suplementacja tlenu podczas resuscytacji
(Supplemental oxygen during resuscitation)

15.55 – 16.15

Snorri Donaldsson (Sztokholm, Szwecja)

Optymalizacja wsparcia oddechowego wcześniaków na sali porodowej
(Optimizing respiratory support for preterm infants in the delivery room)

16.15 – 16.35Dyskusja (Panel discussion)
16.35 – 17.05Przerwa (Break)

Sesja IV (Session IV) – Wspomaganie oddychania II (Ventilatory support)   

Przewodniczący (Chair): Andrzej Piotrowski (Warszawa, Polska)

17.05 – 17.25

Thomas Drevhammar (Sztokholm, Szwecja)

Optymalizacja terapii CPAP w oddziale intensywnej terapii noworodka
(Optimizing CPAP treatment in the NICU)

17.25 – 17.45

Jennifer Beck (Toronto, Kanada)

Wentylacja NAVA: dziś i jutro
(NAVA: today and tomorrow)

17.45 – 18.05

Howard Stein (Toledo, USA)

NIV NAVA u noworodków
(NIV NAVA in neonates)

18.05 – 18.25

Tom Bachman (Lake Arrowhead, USA)

Automatyczna kontrola FiO2 – gadżet czy niezbędne narzędzie? Aktualizacja stanu wiedzy w 2021 roku
(Is Automated FiO2 control “nice or necessary”:  2021 update)

18.25 – 18.45

Olivier Danhaive (Brussels, Belgium)

Terapia surfaktantem w erze wentylacji nieinwazyjnej
(Surfactant therapy in the era of non-invasive ventilation)

18.45 – 19.05Dyskusja (Panel discussion)

 

Sobota 27.11.2021 (Saturday 27th)

Sesja V (Session V) – Radiologia (Radiology)

Przewodniczący (Chair): Anna Ignyś-O’Byrne (Poznań, Polska)

09.30 – 09.50

Anna Ignyś-O’Byrne (Poznań, Polska)

Wyzwania w diagnostyce RTG u noworodka
(Challenges in conventional radiography of the neonate)

09.50 – 10.10

Piotr Kruczek (Kraków, Polska)

Ultrasonografia płuc noworodka – dziś i jutro
(Neonatal lung ultrasound – today and tomorrow)

10.10 – 10.30

Monika Bekiesińska-Figatowska (Warszawa, Polska)

Zastosowanie rezonansu magnetycznego w diagnostyce obrazowej noworodka
(Magnetic resonance imaging in the newborn)

10.30 – 10.50

Katarzyna Jończyk-Potoczna (Poznań, Polska)

Wykorzystanie tomografii komputerowej w neonatologii
(Neonatal applications of computer tomography)

10.50 – 11.10

Renata Bokiniec (Warszawa, Polska)

Ultrasonografia jamy brzusznej noworodka
(Abdominal ultrasound in the neonate)

11.10 – 11.30

Sandra Horsch  (Berlin, Germany)

Rola ultrasonografii przezciemiączkowej noworodka
(The role of cerebral ultrasound)

11.30 – 11.50Dyskusja (Panel discussion)
11.50 – 12.00Przerwa (Break)

Sesja VI (Session VI) – Sesja hematologiczna (Hematology)

Przewodniczący (Chair): Witold Błaż (Rzeszów, Polska)

12.00 – 12.20

Suzanne Fustolo-Gunnink (Amsterdam, Holandia)

Przetaczanie preparatów płytek krwi u noworodka w oparciu o dowody naukowe
(Evidence based approach to platelet transfusions in the neonate)

12.20 – 12.40

Benigna Konatkowska (Poznań, Polska)

Leczenie niedokrwistości wcześniaków z wykorzystaniem żelaza i erytropoetyny (grant edukacyjny firmy Chiesi)
(Erythropoietin and iron supplementation in the treatment of anaemia in the premature infants – Chiesi educational grant)

12.40 – 13.00

Piotr Korbal (Bydgoszcz, Polska)

Przetaczanie koncentratu krwinek czerwonych w 2021 roku (grant edukacyjny firmy Chiesi)
(Neonatal red blood cell transfusions in 2021 – Chiesi educational grant)

13.00 – 13.20

Alexandra Scrivens (Oksford, Wielka Brytania)

Podejście do przetaczania preparatów krwiopochodnych w europejskich oddziałach neonatologicznych
(Approach to blood product transfusions in European neonatal units)

13.20 – 13.40Dyskusja (Panel discussion)
13.40 – 13.50Przerwa (Break)

Sesja VII (Session VII) Żywienie (Nutrition)

Przewodniczący (Chair): Jan Mazela (Poznań, Polska)

13.50 – 14.10

Mark Johnson (Southampton, Wielka Brytania)

Zaburzenia tolerancji pokarmu u wcześniaków
(Feeding intolerance in preterm infant)

14.10 – 14.30

Przemko Kwinta (Kraków, Polska)

Propozycja ścieżki żywienia niemowląt przedwcześnie urodzonych
(Feeding algorithm of the premature infants)

14.30 – 14.50

Iwona Sadowska-Krawczenko (Bydgoszcz, Polska)

Zaburzenie czynnościowe przewodu pokarmowego u noworodków i niemowląt
(Functional gastrointestinal disorders in infancy)

14.50 – 15.10Dyskusja (Panel discussion)
15.10 – 15.20Przerwa (Break)

Sesja VIII (Session VIII) – Monitorowanie (Monitoring)

Przewodniczący (Chair): Dariusz Gruszfeld (Warszawa, Polska)

15.20 – 15.40

Oliver Götz (Kempten, Niemcy)

Przezskórne monitorowanie prężności gazów oddechowych w OITN
(Transcutaneous monitoring in the NICU – should we add blood gas to our monitoring?)

15.40 – 16.00

Tomasz Szczapa (Poznań, Polska)

Zastosowanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni w neonatologii – dziś i jutro
(Near infra-red spectroscopy application in the neonate – present and future)

16.00 – 16.20Dyskusja (Panel discussion)
16.20 – 16.30Przerwa (Break)

Sesja IX (Session IX) – Okulistyka (Ophthalmology)

Przewodniczący (Chair): Anna Gotz-Więckowska (Poznań, Polska)

16.30 – 16.50

Donny Suh (Los Angeles, USA)

Okulistyczne obrazowanie cyfrowe w ROP, wadach genetycznych oka oraz urazach głowy
(Digital eye imaging in the neonate for ROP, Genetic Eye Disorders and Abusive Head Trauma)

16.50 – 17.10

Anna Gotz-Więckowska (Poznań, Polska)

Kiedy retinopatia wcześniaków jest stanem naglącym
(When ROP is an emergency)

17.10 – 17.30

Marcin Stopa (Poznań, Polska)

Leczenie operacyjne ROP
(Surgical treatment of ROP)

17.30 – 17.50

Sylwia Chrobot (Kraków, Polska)

Wpływ wcześniactwa i ROP na optyczne parametry oka u dzieci w młodszym wieku szkolnym
(Long-term effects of premature birth and ROP on ocular parameters in early childhood)

17.50 – 18.05

Jurek Owsiak (WOŚP)

Wystąpienie Jurka Owsiaka

(Jurek Owsiak’s Speech)

18.05 – 18.25Dyskusja (Panel discussion)
18.25 – 18.35Zamknięcie Sympozjum (Closing ceremony)